Schuttersplein

 

Verslag inloopavond Schuttersplein 12 september 2017

Tijdens de inloopavond over verandering aan het Schutters-plein waren alle aanwezigen het erover eens: "Ja, ons Schuttersplein, ons dorp, verdient een betere inrichting/uitstraling; één die past bij de cultuur en bevolking van de Milsbék.
Aanwezig waren enkele aanwonenden van het Schuttersplein, ondernemers, belangstellenden, Jan Wabeke, de stedenbouwkundige van het Gelders Genootschap, Bert Bosboom, projectleider van de gemeente Gennep en uiteraard de leden van de werkgroep 'Praktisch' van SLIM.

Het werd duidelijk, als de ideeën werkelijkheid moeten worden, dat dit een proces van enkele jaren zal zijn. De financiële bijdrage die de gemeente hiervoor nu ter beschikking heeft gesteld, voldoet bij lange na niet om de inhoud van het huidige concept te realiseren. Daarnaast hebben de investeringen/aanpassingen, die betrekking hebben op het Schuttersplein, ook gevolgen voor de inrichting van de Kerkstraat en de Schoolstraat, daar deze ook in de verandering worden meegenomen.
De werkgroep 'Praktisch' heeft het initiatief genomen om het onderwerp 'Toekomst van ons Schuttersplein' op te pakken.

Over een paar punten waren de aanwezigen het roerend eens:
1  Hoe de inrichting ook wordt: de veiligheid van de aanwonenden en de gebruikers van
    het plein en de Schoolstraat staat voorop.
2  Er moet voldoende parkeergelegenheid blijven voor de direct aanwonenden en
    bezoekers van de huisarts en winkels. Ook de 'stop & go'-parkeerders, bijv.
    ouders/opa's en oma's, die de kinderen naar school brengen, moeten hun auto kwijt
    kunnen.
3  Het hart van het Schuttersplein moet autovrij worden. De ruimte eromheen kan 
    gebruikt worden voor de inrichting van parkeerplaatsen.

Welke ideeën/voorstellen kwamen er verder nog van de aanwezigen:
-   Kleine technische aanpassingen kunnen ook voldoende zijn.
-   Geen aanpak in combinatie met School- en Kerkstraat.
-   Behoud het plein voor het organiseren van plaatselijke activiteiten.
-   In het midden van het plein een blikvanger: kiosk/ dorpspomp/ waterput.
     's Zomers een plek voor een uitbater.
-   Betrek de straat meer bij de kermis.
-   Maak een duidelijke analyse betreffende de parkeerbehoefte/ parkeeraanbod.
-   De parkeerstroken/plaatsen duidelijk accentueren.
-   Verlichting en kleinere bomen rondom het plein, welke dan ook in de School- en
     Kerkstraat terugkomen.
-   Houd er bij de inrichting rekening mee, dat er over 5 tot 10 jaar wellicht
    geen kermis  meer is.
-   De uitrit van de parkeerplaats bij de gymzaal kan anders en moet veiliger worden.

En voor wat betreft de aankleding waren de ideeën:
-   De betonnen bollen weg
-   Plaats betonbanken of hardhouten tuinbanken.
-   Plant bomen die niet hoger worden dan een meter of 3.
-   Duidelijke in- en uitrit.
-   Kunstwerk op een andere plek.
-   Andere afvalbakken.

En hoe nu verder....
De werkgroep zal in overleg met de gemeente een projectplan gaan opzetten. Daarin worden de mogelijkheden en wensen op de korte en langere termijn beschreven met uiteraard ook een financiële onderbouwing.

Het merendeel van de aanwezigen was het met volgende stelling eens:

"Willen we het Schuttersplein en de omgeving echt verbeteren, dan moeten we durven te veranderen. Een halve verandering is geen verandering."
12 september 2017
Inloopavond herinrichtingsplan Schuttersplein.
Zoals in het voorgaande bericht geschetst zijn inmiddels tal van ideeën ontstaan voor de realisatie van een eigentijds en dorpseigen plein. Daarbij zouden ook de Kerkstraat en de Schoolstraat moeten worden betrokken. De ontwikkeling is nog in een beginstadium. Maar voordat een en ander als totaalplan uitgewerkt gaat worden wil de werkgroep graag met de inwoners in overleg.
Om te horen wat de Milsbekenaren ervan vinden nodigt de werkgroep hen uit voor
een inloopavond op dinsdag 12 september van 19:30 tot 21:00 uur in het café Het Centrum aan de Kerkstraat.
11 juli 2017
Op weg naar een nieuw dorpshart ........ 
Een werkgroep uit ons dorp is aan de slag gegaan om de
mogelijkheden van een fraaier en beter dorpshart te verkennen. Lees verder 406 Schuttersplein oud 

25 juni 2016
 
Schuttersplein op de schop !!!

Neen, voorlopig nog geen bulldozers op het Schuttersplein. En ook hoeven de ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen zich nog geen zorgen te maken; de auto kan nog steeds op het plein worden geparkeerd.
In het dorpsontwikkelingsplan (SL!M) hebben de aanwezigen tijdens de dorpsbijeenkomsten echter duidelijk aangegeven dat het dorpsplein niet alleen parkeerplaats en kermisterrein moet zijn. Het plein zou meer sfeer en gezelligheid moeten laten zien en ook meer een ontmoetingsplaats moeten zijn voor jeugd en ouderen.

Met die doelstelling heeft de werkgroep “Praktisch” een gesprek gehad met wethouder Welles en ambtenaren van de gemeente. De wethouder reageerde positief: als de werkgroep met een voorstel komt, dat wordt gedragen door de gemeenschap, dan zal de gemeente financieel ook haar verantwoordelijkheid nemen. Met daarbij de opmerking dat het niet de bedoeling is het totale plein te reconstrueren of van een nieuwe deklaag te voorzien. Wanneer er meer financiële wensen zijn dan de gemeente wil bijdragen, dan zal het dorp zelf sponsoren moeten zoeken, fondsen werven of bepaalde werkzaamheden zelf moeten uitvoeren.

Werk aan de winkel dus. De werkgroep heeft als eerste een gesprek gehad met de direct aanwonenden aan het Schuttersplein. Immers, zij ervaren de lusten en lasten van het gebruik van het plein het meest. Naar aanleiding van dit overleg hebben Anja Tonnissen en Tom de Beijer aangegeven, namens de aanwonenden, mee te willen denken over de toekomstige inrichting.

De volgende stap: het is de bedoeling, is dat er een werkgroep wordt samengesteld die ideeën uit de gemeenschap gaat verzamelen, de praktische mogelijkheden onderzoekt en uiteindelijk met een voorstel naar de dorpsbewoners komt. Daarna volgt de weg naar de gemeente, wordt de financiële haalbaarheid getoetst en zal er een plan komen voor uitvoering.
Zover zijn we echter nog lang niet. Ook staat er (nog) geen datum vast. Wij (de dorpsbewoners) krijgen de kans om van het Schuttersplein een mooi, herkenbaar, eigentijds en praktisch Milsbeeks plein te maken. Laten we die tijd goed gebruiken en de werkgroep overladen met ideeën en wensen.

Oproep: er zijn zeker vele inwoners/gebruikers die ideeën hebben omtrent de toekomstige inrichting. Laat van je horen en meld je aan bij een van onderstaande personen om ,met elkaar, te werken aan ons vernieuwde Schuttersplein. Wil je (nog) niet in de werkgroep maar heb je wel een goed idee…..  vul dan het contactformulier op deze website in.

Werkgroep “Praktisch”
Herm ten Haaf (06-21851517 of 517606)
Tom Cobussen (06-51160801)
Gerrie Ehren (512801)
Teun Kösters (06-23622519 of 210346)
Mart van Boekel (06-53671876 of 514013) 


Verloren Land

 

402 verloren land

Nieuw project: Ontwikkeling Verloren Land

In 2016 heeft SL!M het initiatief genomen om te praten over de ontwikkeling van het Verloren Land.
Dit initiatief kwam onder andere voort uit het Dorpsontwikkelingsplan en de zorgen die SL!M heeft over de vitaliteit van de gemeenschap van Milsbeek. Uitgangspunt van SL!M was en is dat het gebied wordt ontwikkeld in het verlengde van de functies die nu reeds aanwezig zijn
zodat dit een positieve bijdrage kan leveren voor de kwaliteit van het voorzieningenniveau in Milsbeek.

Het Verloren Land, waar Samba Bahia Maria, de Tennisvereniging Milsbeek en Schutterij “de Milsbeek” zitten heeft stukken grond
die nu niet of nauwelijks worden gebruikt. Na een aantal gesprekken tussen SL!M en de verenigingen op het Verloren Land
heeft de gemeente het initiatief van SL!M voortgezet.

In opdracht van de gemeente zijn twee bestuursleden van de afdeling Limburg van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM), de heren Maurice Bergmans en Wim van Osch, de mogelijkheden aan het inventariseren. Er wordt nu bijvoorbeeld ook gekeken naar parkeerproblemen aan de Zwarteweg. De verenigingen, waaronder nu ook de SV-Milsbeek/Spes konden tot 21-7-2017 ideeën inleveren.

De berichtgeving over dit project wordt vervolgd.

Koningsven-De Diepen

 

Augustus 2017
Informatie-excursie Project Koningsven - De Diepen. 
Inmiddels is de planologische situatie geregeld en alle vereiste vergunningen zijn onherroepelijk zodat met de uitvoering
van het project kan worden begonnen.

In september 2017 starten de voorbereidende werkzaamheden voor de natuurinrichting in het deelgebied De Diepen. Er worden bomen en struiken op de voormalige maisakkers verwijders ter voorbereiding op de graafwerkzaamheden die naar verwachting volgend jaar starten. Natuurmonumenten en Teunesen zand en grint b.v. hebben een tweetal informatie-excursies georganiseerd.
De excursies vonden plaats op 25 juli en 15 augustus, start op de parkeerplaats bij Eethuis De Diepen.
Voor de toelichtende uitnodiging  klik hier.

 

De planologische ontwikkeling van het gebied Koningsven de Diepen is een complexe materie waarbij talrijke procedures in onderlinge samenhang een rol spelen of gespeeld hebben. Onderstaand een beknopt overzicht van de ''ruimtelijke''
procedures. Voor veel uitgebreidere informatie kunt u terecht op de website www.koningsven.nl.

 403 plankaart koningsven


Aan de basis ligt een, door Natuurmonumenten en het ontzandingbedrijf Teunesen Zand en Grint b.v.
opgesteld initiatiefplan. Doel van dit plan is om met behulp van zandwinning de oorspronkelijke
natuur terug te brengen in dit gebied gelegen tussen Gennep en Milsbeek. 
In de zomer van 2010 is

daartoe een intentieovereenkomst tussen de provincie Limburg, gemeente Gennep, Dienst Landelijk
Gebied en initiatiefnemers ondertekend. En op 17 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Gennep zijn
steun uitgesproken voor de ontwikkeling van het Plan Koningsven - De Diepen. Een belangrijk knelpunt
vormt de afwikkeling van het zandverkeer via de Zwarteweg. Daarom heeft een meerderheid van de raad
besloten een rondweg om Milsbeek aan te leggen ter ontlasting van de kern van Milsbeek
(zie hiervoor 
Rondweg Milsbeek). 

403 plankaart de banenBestemmingsplan de Banen (Ven Zelderheide)
De overwegingen die hierbij een rol spelden waren:
afloop van de bestaande ontgrondingsvergunning terwijl de vergunde hoeveelheid zand nog niet was bereikt enerzijds en anderzijds de continuïteit van bedrijfsvoering overbruggen tot de realisatie van het in gang gezette traject voor de algehele gebiedsontwikkeling Koningsven De Diepen
(vastgesteld door de gemeenteraad op 24 september 2013, op 20 november 2015 na beslissing van de Raad van State onherroepelijk).
 

Bestemmingsplan Koningsven De Diepen
403 de diepen 700Het hieraan ten grondslag liggende initiatiefplan beoogt de ontwikkeling van ruim 200 ha nieuwe natuur, conform de door Provincie vastgestelde Ecologische Hoofdstructuur (EHS), in combinatie met zandwinning. Randvoorwaarde daarvoor is het verwijderen van de voedselrijke bovenlag van de grond (bouwvoor) in het gebied. De reguliere subsidies voor inrichting van de EHS voorzien niet in de kosten van grootschalig grondverzet. De zandwinning biedt daarvoor twee oplossingen: een bijdrage in de kosten voor het verwijderen van de bouwvoor en het ontstaan van putten voor het lokaal wegwerken van de vrijkomende grond.
(vastgesteld door de gemeenteraad op 17 februari 2014,
op 10 juni 2015, na beslissing van de Raad van State, onherroepelijk). 

403 rondweg RvS Uitspraak Raad van State op woensdag 16 maart 2016
 inzake Ontgrondingenvergunning Koningsven-de Diepen
 Beroep ongegrond
 om de overwegingen van de RvS te bestuderen klik hier


 

 

403 koningsven 700Ontgrondingenvergunning Koningsven-de Diepen
De vereiste ontgrondingenvergunning is op 16 oktober 2014 verleend door het provinciebestuur, het bevoegd gezag in deze.  

 

Windmolenpark

 

Geen windmolens in het Reichswald !

Laat uw stem horen voor het besluit valt van de Regionalrat Düsseldorf

‘Tegenwind in het Reichswald’ en dorpsraad VHV Kessel roept alle tegenstanders van windmolens in het Reichswald op om 6 juli 2017 in Grevenbroich te protesteren bij de verantwoordelijke politici. 

Veel burgers denken dat de bouw van windmolens in het Reichswald definitief van de baan is, nadat de door ABO Wind ingediende bouwaanvraag is afgewezen. En dat daarmee de kwestie van tafel is. Helaas is dat niet het geval. Politici in Düsseldorf lijken hun plan voor windmolens in het bos, ongewijzigd te willen laten. Door de nieuwe politieke verhoudingen in Duitsland en de afwijzing van de Kreis Kleve zijn wij niet kansloos. Maar er is nog geen definitief besluit genomen. 

De leden van de Regionalrat met politici uit alle Duitse fracties stemmen op 6 juli of de aangewezen zones voor windmolens in het Reichswald in het Regionalplan blijven staan of dat de zones eruit moeten. De Regionalrat is een hogere bestuursinstantie dan Kreis Kleve. En het is daarom zeer belangrijk dat wij in deze laatste beslissende zitting van de Regionalrat over dit thema, wederom alle politici een duidelijk ‘nee’ van de Duitse en Nederlandse bevolking laten horen. Hiervoor heeft ‘Tegenwind in het Reichswald’ en de dorpsraad VHV Kessel brede ondersteuning nodig aan beide kanten van de grens. Alle betrokken tegenstanders zoals milieu- en natuurorganisaties, gemeenten, dorpsraden en de actiegroep hebben goede argumenten tegen de geplande aantasting van het milieu en de leefbaarheid. Laat door uw deelname zien dat u vóór een bos en landschap bent zonder windmolens. En kom dus naar de Regionalrat op 6 juli.

De dorpsraad VHV Kessel en ‘Tegenwind in het Reichswald’ verzoeken alle geïnteresseerden die deel willen nemen aan deze manifestatie en met de bus mee willen rijden om zich uiterlijk 30.06.2017 aan te melden via telefoonnummer 0485-518043 of 0049 174-9009736. 

Op donderdag 6 juli om 07:20 uur vertrekt een bus vanaf de kerk te Kessel (Duitsland), Kaiser Otto Platz 12. De bus is rond 15.00 uur weer terug in Kessel, graag zelf voor drinken en eten zorgen. 

De Regionalrat komt bijeen om 10.00 uur in Grevenbroich. Degenen die met eigen vervoer reizen: graag om 9.30 uur voor de hoofdingang van het Kreishaus, auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich


    Kreis Kleve wijst aanvraag Abo Wind af

404 windmolenpark

    30 maart 2017
    De Kreis Kleve heeft de aanvraag van Abo Wind, om in het Reichswald aan de Kartenspielerweg 12 windmolens
    te mogen realiseren, afgewezen. De aanvraag voldoet niet aan de voorwaarden van § 6 van het Bundes-Immissions-
    schutzgesetz voor de bouw en het in werking hebben van windturbines. In de ''officiële'' publicatie is dit nader
    omschreven. Verder staat daarin op welke manier bezwaar kan worden aangetekend. 

    De vervolgstappen zijn nog onbekend. Zeer waarschijnlijk zal de aanvrager, Abo wind, bezwaar aantekenen tegen
    de afwijzing. Kijkend naar het proces en de ruimtelijke procedures betekent deze afwijzing in ieder geval een vertraging
    waar geen rekening mee is gehouden. De projectontwikkelaar, maar ook de gemeente Kranenburg, zullen opnieuw
    naar hun plannen moeten kijken en een nieuw tijdspad moeten opstellen.
    www.gennep.nl/windmolenpark.


 

Aan de beslissing van de ‘’Kreis Kleve’’ om de aanvraag (die ook de bouwvergunning omvat) af te wijzen liggen verschillende
redenen ten grondslag:

 
Het plan is in strijd met het landschapsplan voor het gebied 'Reichswald' van de Kreis Kleve (juridisch bindend sinds 2000). Het is daarin
niet toegestaan om bouwkundige installaties te realiseren, bos te kappen of bodem te ontgraven. Er wordt geen ontheffing verleend,
omdat het publieke belang van de opwekking van duurzame energie niet groter is dan het belang van natuurbescherming.

Hierbij is ook meegenomen, dat de windturbines zullen leiden tot vogelsterfte. De uitgangspunten, die door ABO-windenergie zijn gebruikt,
zijn in dit opzicht verouderd, hetgeen tot een onderschatting van de sterfte leidt.

De natuurbescherming prevaleert, omdat het gebied een specifiek biotoop vertegenwoordigd en omdat het van ecologisch belang is,
ook in verhouding tot het omliggende landbouwgebied. Recreatie en stilte wordt belangrijk geacht en in archeologisch opzicht is het 
gebied eveneens van gewicht. Alles bij elkaar weegt dit zwaarder dan de opgave om windenergie op te wekken.

Voorts zou de bouw van het windmolenpark voor de gemeente Goch schadelijk zijn ten aanzien van de winning van drinkwater in dit gebied.

Tenslotte is bij de beoordeling van een vergunning er rekening mee gehouden of ook andere, particuliere, interessen worden geschaad, 
dit is hier het geval.

ABO kan in beroep gaan, maar voorlopig is realisatie van het windmolenpark in ieder geval niet mogelijk.

Wie de integrale Duitse tekst van het besluit (Ablehnungsbescheid) wil bestuderen klikt hier


Tegenwind Reichswald

debatteert in het Gocher Goli Theater mee over de in het Reichswald geplande windmolens
op donderdag 20 oktober 2016, lees verder . . .

Burgerprotest tegen windmolens in het Reichswald
Oproep tot deelname aan de protestmars in Kranenburg
Voor zaterdag 8 oktober roept het burgerinitiatief ‘Tegenwind in het Reichswald’ alle tegenstanders van het geplande windpark in het Reichswald op om mee te doen aan een protestmars. Deze zal vertrekken vanaf Frasselt en gaat richting het centrum van Kranenburg. Daar wordt de protestmars afgesloten met muziek en toespraken.
De actuele aanleiding hiervoor is de bij het district Kleve ingediende bouwaanvraag door projectontwikkelaar ABO Wind voor de realisatie van 12 windturbines met elk een tiphoogte van 200 meter langs de Kartenspielerweg, in het Reichswald. De gemeente Kranenburg wil daartoe in haar bestemmingsplan een zone aanwijzen.

Vanaf 10:30 uur wordt er verzameld bij parkeerplaats Frasselt, kruising Gocherstr./Treppkesweg. De route is ca. 3,5 km lang en eindigt rond 12:00 uur op het plein bij bakkerij Derks, Kranenburg. Hier volgen tot 13:30 uur toespraken en muziekoptredens. Voorafgaand aan de route zijn er speciale T-shirts te koop.

Aangezien de B504 ter hoogte van de grensovergang Grunewald/Ven Zelderheide is afgesloten, wordt mensen die vanuit deze richting komen aangeraden een alternatieve route te kiezen. Nog beter is het natuurlijk om met de fiets te komen.

404 Protest Gegenwind

 

16 september 2016 - Persbericht
“Tegenwind” informeert over windpark Kranenburg op dinsdag 27 september in zalencentrum ‘De Sleutel’ te Groesbeek
In verband met het geplande windpark Kranenburg organiseert het burgerinitiatief ‘Tegenwind in het Reichswald’ op dinsdag 27 september in zalencentrum ‘De Sleutel’ te Groesbeek een informatieavond. Doel is de bezoekers een beeld te schetsen van de nadelige gevolgen voor deze regio, mocht het windpark er komen. Tevens wordt er ingegaan op de procedures die momenteel lopen en welke mogelijkheden Nederlandse burgers en instanties hebben om hierbij hun bezwaren kenbaar te maken.
Jeroen Boot, secretaris van het burgerinitiatief, over het belang van deze avond: ‘Langzaam dringt het besef over de omvang en impact van het windpark bij de mensen door. Toch bestaat er nog veel onwetendheid en zijn er enkele hardnekkige misverstanden, m.n. over de inspraakmogelijkheden voor Nederlanders. Op deze avond zullen we in dit soort zaken helderheid brengen.’
Zalencentrum ‘De Sleutel’ is gevestigd aan Bredeweg 71 in Groesbeek (Breedeweg). Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.15 uur.

 

404 Windrad Seedorf5 september 2016 - Persbericht
Windturbines in het Reichswald: ook Nederlanders mogen zienswijzen indienen
Tot 7 oktober ligt het herziene ontwerp van het ‘Regionalplan Düsseldorf’ (RPD) ter inzage. In dit plan worden o.a. de zones voor windenergie aangewezen. Meerdere van deze zgn. aanwijszones liggen in en rond het Reichswald, kort nabij de Nederlandse grens. In totaal betreft het zo’n 560 ha in het bos. Een definitieve vaststelling van deze zones met de daaraan verbonden bouw van windparken heeft verregaande negatieve consequenties voor o.a. de natuur, economie en leefbaarheid; ook aan de Nederlandse zijde. Om dit te verhinderen roept het burgerinitiatief ‘Tegenwind in het Reichswald’ iedereen op tot het indienen van een zienswijze.
Jeroen Boot, secretaris van het BI, over het belang hiervan: ‘Wanneer de plannen in het RPD definitief zijn vastgesteld, gelden ze ongeveer voor de komende 15 jaar. Een lange periode. In die tijd kunnen gemeenten als Kranenburg naar het RPD verwijzen en zodoende worden hun bestemmingsplannen v.w.b. windparken door hogere bestuursniveaus geruggensteund. Andersom geldt dat natuurlijk ook: als de zones uit het RPD worden geschrapt, is er een veel smallere basis voor de gemeenten.’
Om de zones uit het RPD te krijgen, kunnen burgers en instanties een zienswijze bij de Bezirksregierung Düsseldorf (ook per e-mail) indienen. Dit kan nog tot 7 oktober. Ook Nederlandse burgers mogen van dit recht gebruikmaken. Om de mensen wegwijs te maken, biedt het BI hulp aan. Boot: ‘De laatste tijd ontvangen wij veel vragen over hoe men een zienswijze moet opstellen. Daarom hebben we besloten informatie, links en een voorbeeld van een zienswijze op onze website (www.tegenwindreichswald.eu/regionalplan-3) te plaatsen. Deze kan men downloaden en naar eigen inzicht aanpassen. Belangrijk te vermelden is dat dit in het Nederlands mag en dat een zienswijze het meeste effect heeft als die zo veel mogelijk in eigen bewoordingen wordt opgesteld.

Ondertussen is ook een andere procedure gestart: de bouwaanvraag voor het windpark Kranenburg. De Kreisverwaltung Kleve heeft de bouwaanvraag en de bijbehorende onderzoeksresultaten gedurende de periode 5 september – 5 oktober ter inzage gelegd. ‘Dit is gaat dus niet over het RPD maar is uiteraard ook een belangrijk moment in het hele proces,’ aldus Boot. ‘Op basis van de ingediende stukken voor de bouwaanvraag en de zienswijzen daarop, neemt de Kreisverwaltung een besluit. Evenals bij het RPD zullen we t.z.t. met informatie en tips komen over hoe ook in deze procedure iedereen zijn bezwaren kenbaar kan maken. Zienswijzen op de bouwaanvraag dienen uiterlijk 19 oktober te zijn ingediend.

 

1 augustus 2016 - Persbericht
Belangrijke mogelijkheid om het Reichswald te beschermen
Tweede inspraakronde op het ‘Regionalplan Düsseldorf’ (RPD)
per 1 augustus van start. verder lezen

 

Donderdag 28 april 2016 
Burgerprotest bij belangrijke beslissing over het windpark aan de Kartenspielerweg in het Reichswald - klik hier voor het persbericht.

 

Donderdag 17 maart 2016
is er om 18:00 uur in Kranenburg een door gemeente en projectontwikkelaar ABO Wind georganiseerde informatiebijeenkomst over de voortgang van de plannen voor de bouw van een windmolenpark aan de Nederlandse kant van het Reichswald.
De informatiebijeenkomst is ter voorbereiding van het besluit dat de Kranenburgse gemeenteraad 3 weken later (7 april 2016) gaat nemen over de wijziging van het bestemmingsplan, nodig voor de bouwvergunning.
Tegenwind roept belanghebbenden op om een uurtje eerder te komen (17:15 uur) en Kranenburg zo te laten zien dat ze ook Nederlandse buren hebben. Bekijk de Flyer . Voor het persbericht klik hier

 

23 februari 2016  Persbericht
Wind-Industrieplan Reichswald stoomt door, verzet groeit
Een bericht over de vergadering Planning en Milieu van de gemeente Kranenburg op 18 februari j.l.
Tijdens deze vergadering heeft Natuurmonumenten een petitie aangeboden aan de gemeente Kranenburg,
waarin gepleit wordt voor behoud van het Reichswald. lees verder

 

31 januari 2016  Persbericht
Excursie Soonwald, Hunsrück (D)
Burgers informeren zich - wat zijn de gevolgen van windturbines in de bossen
lees het verslag

 

28 oktober 2015 Persbericht
Debat over windturbines in het Reichswald

Op dinsdag, 20 oktober 2015, werd door voor- en tegenstanders gedebatteerd over nut en noodzaak van een windpark
met twaalf windturbines in het Reichswald; lees verde

 

8 augustus 2015 Persbericht
Oproep 1ste Inspraakronde op het initieel ontwerp voor de wijziging van de Flächennutzungsplan (grondgebruiksplan) voor de Kartenspielerweg

Op 18 juni aanvaardde de gemeenteraad in Kranenburg het initieel ontwerp voor de wijziging van het Flächennutzungsplan (grondgebruiksplan), dat de bouw van windturbines langs de Kartenspielerweg mogelijk moet maken. Sinds 6 juli ligt dit ontwerp ter inzage. Een ieder kan tot 20 augustus 2015 een zienswijze indienen. Voor meer informatie en voorbeeldbrieven (D en NL) klik hier.

 

1 juli 2015 Gemeenterubriek Maas en Niersbode
Kranenburg: Bestemmingsplan inclusief windenergiezone Reichswald

Het op 18 juni 2915 aangepaste bestemmingsplan inclusief windenergiezone ligt sinds maandag 22 juni ter inzage. Een ieder kan een zienswijze indienen op de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan. Vanwege de vakantie wordt een ruime termijn aangehouden voor het indienen van zienswijzen, namelijk tot 31 juli. Het advies is om binnen de vier weken van de reguliere procedure te reageren, dus voor 17 juli. Ook de gemeente Gennep zal op korte termijn reageren via een zienswijze .Voor meer informatie klik hier.

 
404 petitie tegenwind

19 juni 2015 Gemeenteraad Kranenburg
Met een overgrote meerderheid en 5 onthoudingen en 2 tegenstemmen heeft de raad van de Gemeente Kranenburg donderdag 18 juni het voorstel om het bestemmingsplan te wijzigen aangenomen.
Met het aannemen van het bestemmingsplan is de realisatie van het windpark in het Reichswald een grote stap dichterbij gekomen. Op dit besluit volgt een openbare inspraakronde. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt, om eind 2016 de definitieve plannen voor het windpark te kunnen presenteren. De burgers, ook aan Nederlandse zijde, hebben maar vier weken de tijd om hun mening te laten weten.

De vereniging Gegenwind im Reichswald / Tegenwind in het Reichswald e.V. is een Duits-Nederlands burgerinitiatief.
De vereniging is niet tegen duurzame energie, maar strijdt sinds 2012 tegen de komst van de windmolens in het Reichswald.
De leden van de vereniging zijn inwoners van gemeentes aan weerszijden van de grens.
Steun betuigen, doneren en actief lid worden kan op www.tegenwindreichswald.eu.
Meer informatie is ook telefonisch beschikbaar, via +49 2826 333, +31 6 2098 9377 of +31 6 5315 1143. 

3 juni 2015
Persbericht actiegroep Tegenwind Reichswald
Klik hier

Tegenwind Reichswald kan goed hulp gebruiken. U kunt lid worden, een donatie geven, en u aanmelden voor het flyer- en actieteam. Hoe meer  sympathisanten helpen, hoe meer  actie gevoerd kan worden tegen het windpark in het Reichswald.

 


10 april 2015
Testmast geplaatst

404 messmast3404 messmast4404 testmast overdag404 testmast nachtDeze 240 meter hoge testmast is geplaatst om metingen te doen ten behoeve van het windmolenprojekt zodat vastgesteld kan worden of de toekomstige windmolens winstgevend kunnen draaien. De in het landschap bij Ven Zelderheide dominant aanwezige mast is voorzien van rode lampen, welke in de nacht goed zichtbaar zijn. 

De komst van de testmast valt samen met de afloop van de periode waarin bezwaren tegen het plan van de windmolens konden worden ingediend. Maar dit is nog maar een eerste stap. Voor de eventueel daadwerkelijke realisatie zal nog een reeks van procedures moeten worden doorlopen.

Wie meer wil weten over het plan klikt respectievelijk op voor of tegen
Je zou ook hier kunnen klikken om de berichten terzake van het gemeentebestuur van Gennep te lezen.

 Nog tot uiterlijk 31 maart mogelijkheid om bezwaren in te dienen.
Voor meer informatie klik hier


23 februari 2015 - Info avond in Kranenburg over het windmolenpark in het Reichswald

De burgemeester van Kranenberg, Günther Steins en een vertegenwoordiger van de projectontwikkelaar ABO Wind stonden in het Kranenburger Bürgerhaus ruim 200 geïnteresseerden te woord en gingen in op vragen. Hun antwoorden konden evenwel de frustraties van de aanwezigen niet wegnemen. Op de vraag waarom de windmolens pal op de grens met Nederland geplaatst worden ging de burgemeester tegenwerpen dat plannen bestaan om aan de Nederlandse zijde 6,3 miljoen kubieke meter zand af te graven met ongewisse effecten op het stuwwalgebied.
Er komt dit jaar een 140 meter hoge testmast met allerlei meetapparatuur, waarmee onder andere luchtvochtigheid, temperatuur en windsnelheid gemeten wordt. De testresultaten zullen worden gebruikt in de verdere voortgang van het project.

Zie ook de Uitnodiging van de burgemeester van Kranenburg, alsmede van de bijgevoegde Pressemitteilung.
    Maas- en Niersbode, 4 juni 2014
404 minister Kamps
15-05-2014 Actiegroep zoekt medestanders in Milsbeek
De windmolens die de buurgemeente Kranenburg vlak over de grens wil gaan plaatsen zullen vanuit de wijde omgeving te zien zijn. Er zijn voor- en tegenstanders. Met name in Ven-Zelderheide en Ottersum blijft een groep mensen zich onverminderd zorgen maken. Er is in Ven-Zelderheide de actiegroep ''Tegenwind opgericht" en deze actiegroep zoekt medestanderrs in Milsbeek. 


13-03-2014 Gemeenteraad van Kranenburg bepaalt locatie windmolenpark

De raad sprak zich op donderdagavond in meerderheid uit om de 200 meter hoge windmolens (15 tot 23) te plaatsen in een gebied van 5 kilometer bij 400 meter langs de Kartenspielerweg. Voor een plattegrond klik hier
Nu het besluit is genomen kunnen de voorbereidingen zoals verder onderzoek, ontwerp en het verkrijgen van goedkeuring door de hogere overheid in Düsseldorf gestart worden. Volgens de Gemeente Kranenburg zal dit traject zo'n drie jaar gaan duren.


Informatiebijeenkomst Windmolenpark

De Dorpsraad in Ven-Zelderheide georganisieert op 18 februari een bijeenkomst in de Uitkomst.
Daar zal de burgemeester van Kranenburg, de heer Steins, een toelichting geven op de plannen.
Vervolgens staat een presentatie van de vereniging Tegenwind op het programma.
Na de pauze wordt uitleg gegeven over het standpunt van de gemeente Gennep met betrekking tot dit plan.
Aansluitend is er een forumdiscussie met Gennepse politieke partijen
(aanvang 20:00 uur).


11-02-2014 Politiek fluit B&W terug.
Om het bericht uit de Maasdriehoek te lezen klik hier


Dorpsraad Ven-Zelderheide informeert inwoners over Windmolenpark aan de Kartenspielerweg

In Ven Zelderheide maakt men zich zorgen over de plannen voor een windmolenpark in het Reichswald. Inwoners van Ven Zelderheide hebben hun dorpsraad gevraagd om de oprichting van een werkgroep te ondersteunen. Deze werkgroep zal zich gaan buigen over de plannen die bestaan om windmolens langs de Kartenspielerweg te plaatsen.
Men heeft inmiddels contacten gelegd met de groep "Gegenwind", de Duitse club die ageert tegen het plan.
't Ven meent dat ook andere dorpen in Gennep belang hebben bij de plannen.
Daarom heeft de dorpsraad van Ven Zelderheide aan SL!M laten weten dat inwoners van Milsbeek welkom zijn in de werkgroep.
Belangstellenden kunnen zich per e-mail aanmelden bij de secretaris van de dorpsraad van Ven Zelderheide: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Waar ligt de Kartenspielerweg eigenlijk precies? - klik hier404 thumb windmolenpark

                                                                       Windmolens kijken? - klik dan op de afbeelding(De Maasdriehoek - Editie 50, 10-12-2013)  
404 BW geen nee
                     Voor het uitvoerig gedocumenteerde besluit       
              van Burgemeester en wethouders van Gennep       
              klik hier       

   
                  

 
 

 

 

 

 

 

  

  De Maas Driehoek (Editie 47, 19-11-2013)                                                                  voor nog meer informatie 
                                                                                                                                        i.c. de Duitse actiegroep ''Tegenwind'' klik hier404 windmolens reichswald 750


Geen windmolens in het Reichswald !

Laat uw stem horen

voor het besluit valt van de Regionalrat Düsseldorf

 

‘Tegenwind in het Reichswald’ en dorpsraad VHV Kessel roept alle tegenstanders van windmolens in het Reichswald op om 6 juli 2017 in Grevenbroich te protesteren bij de verantwoordelijke politici.

 

Veel burgers denken dat de bouw van windmolens in het Reichswald definitief van de baan is, nadat de door ABO Wind ingediende bouwaanvraag is afgewezen. En dat daarmee de kwestie van tafel is. Helaas is dat niet het geval. Politici in Düsseldorf lijken hun plan voor windmolens in het bos, ongewijzigd te willen laten. Door de nieuwe politieke verhoudingen in Duitsland en de afwijzing van de Kreis Kleve zijn wij niet kansloos. Maar er is nog geen definitief besluit genomen.

 

De leden van de Regionalrat met politici uit alle Duitse fracties stemmen op 6 juli of de aangewezen zones voor windmolens in het Reichswald in het Regionalplan blijven staan of dat de zones eruit moeten. De Regionalrat is een hogere bestuursinstantie dan Kreis Kleve. En het is daarom zeer belangrijk dat wij in deze laatste beslissende zitting van de Regionalrat over dit thema, wederom alle politici een duidelijk ‘nee’ van de Duitse en Nederlandse bevolking laten horen. Hiervoor heeft ‘Tegenwind in het Reichswald’ en de dorpsraad VHV Kessel brede ondersteuning nodig aan beide kanten van de grens. Alle betrokken tegenstanders zoals milieu- en natuurorganisaties, gemeenten, dorpsraden en de actiegroep hebben goede argumenten tegen de geplande aantasting van het milieu en de leefbaarheid. Laat door uw deelname zien dat u vóór een bos en landschap bent zonder windmolens. En kom dus naar de Regionalrat op 6 juli.

 

De dorpsraad VHV Kessel en ‘Tegenwind in het Reichswald’ verzoeken alle geïnteresseerden die deel willen nemen aan deze manifestatie en met de bus mee willen rijden om zich uiterlijk 30.06.2017 aan te melden via telefoonnummer 0485-518043 of 0049 174-9009736.

 

Op donderdag 6 juli vertrekt om 07.20 uur een bus vanaf de kerk te Kessel (Duitsland), Kaiser Otto Platz 12. De bus is rond 15.00 uur weer terug in Kessel, graag zelf voor drinken en eten zorgen.

 

De Regionalrat komt bijeen om 10.00 uur in Grevenbroich. Degenen die met eigen vervoer reizen: graag om 9.30 uur voor de hoofdingang van het Kreishaus, auf der Schanze 4, 41515 Grevenbroich.