50_StoneHands_04.png


Archief

Rijksweg, reconstructie fase 1

 

401 thumb rotondebirthview aangepastPublicatie verkeersbesluit Staatscourant (11-10-2013)
Aanleg rotonde Zwarteweg en reconstructie kruispunt Sprokkelveld
De start daarvan is voorzien voor 10 maart 2014.
De werkzaamheden moeten uiterlijk 25 juli 2014 gereed zijn.

Vervolg na de Uitspraak raad van State (11 september 2013),
daarmee zijn de beroepen tegen het door de raad van de gemeente Gennep
op 17 september 2012 vastgesteld bestemmingsplan, "Reconstructie N271 2011" (Rotonde),
voorzover ontvankelijk, ongegrond verklaard.
 
(klik op de artist impression voor een grotere afbeelding)Persbericht (18 september 2013)
Reconstructie Rijksweg N271 - Stand van zaken uitvoering
Medio augustus is, in opdracht van Provicie Limburg, aannemer Van Gelder gestart met de eerste fase van het project, dat zich uitstrekt van de splitsing Achterbroek tot aan de inrit van bedrijf 'Emons'.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit het vernieuwen van riolering, de rijbaan, het realiseren van verkeersremmende maatregelen en de vernieuwing van de aanliggende fietspaden. In de afgelopen week zijn ter plaatse van de Kemkesstraat het nieuwe asfalt en markeringen aangebracht, een fietspad gerealiseerd en de openbare verlichting geplaatst.
Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor de aanleg van een bypass (tijdelijke oplossing) tussen de Kortebaan en de Kerkstraat, om zo de reconstructiewerkzaamheden aan dit deel van de N271 in de week van 23 September mogelijk te maken. Daarnaast vindt de aanleg plaats van het betonnen fietspad tussen de Kemkesstraat en Smelenweg.

In verband met de reconstructie wordt de weg ter hoogte van Milsbeek in het weekend van 12 en 13 oktober afgesloten voor alle verkeer. Er wordt dan een omleiding in werking gesteld.

Ondanks dat er verschillende maatregelen genomen worden om overlast te beperken,
is het mogelijk dat u hinder ondervindt door de werkzaamheden.
Via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. is de aannemer bereikbaar
voor klachten en suggesties met betrekking tot dit project.


Persbericht (24-07-2013)
Start werkzaamheden reconstructie

Zaterdag 17 augustus aanstaande start de Provincie Limburg met de uitvoering van reconstructie van de Rijksweg N271 in de kom van Milsbeek, waaronder de aanleg van een rotonde bij het kruispunt met de Zwarteweg. De werkzaamheden zullen daarnaast in hoofdlijnen bestaan uit de aanleg van een tweetal komremmers, de bestaande fietspaden vervangen door betonnen fietspaden, de bestaande asfalt vernieuwen en het vernieuwen van de bushaltes.
Verder wordt het kruispunt van de provinciale weg met het Sprokkelveld en de Kerkstraat compacter vormgegeven voor een veiligere oversteek. De reconstructiewerkzaamheden worden zoveel als mogelijk uitgevoerd door gebruik te maken van verkeerslichten en andere verkeersmaatregelen, zoals rijdende afzettingen en voorrangsregelingen. Gedurende 2 à 3 weekenden zal de Rijksweg N271 volledig afgesloten zijn voor al het verkeer.
Planning
In afwachting van de uitspraak van de Raad van State, in verband met twee bezwaarschriften, worden de reconstructiewerkzaamheden in twee fasen uitgevoerd.
Fase 1: 17 augustus tot en met eind november 2013; aanbrengen komremmers, vervangen fietspaden en vernieuwen asfalt.
Fase 2: 10 maart 2014 tot en met eind juli 2014; de uitvoering van de rotonde en kruispunt en het aanbrengen van een nieuwe asfalfdeklaag. In de winterperiode van december 2013 tot begin maart 2014 zullen de reconstructiewerkzaamheden aan de Rijksweg N271 te Milsbeek stilliggen.
Informatie
Aanwonenden en bedrijven gelegen langs de N271 zullen nog een brief ontvangen met aanvullende informatie zoals planning, telefoonnummers en de bereikbaarheid van woningen. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u bellen met de provincie via 043-389 75 87 of de projectpagina op limburg.nl raadplegen.

Verkeersbesluit TGZ (11-07-2013)
Voor het tijdelijk instellen van eenrichtingverkeer op de Leembaan, Hondsiepsebaan en Driekronenstraat.

Verkeersbesluit Bloemenstraat (02-07-2013)
Voor het instellen van 30 en 60km zones.
Bloemenstraat: snelheidbeperkende maatregelen

401 N271 projecttekening   
Sinds 2004 werkt de Provincie Limburg in samenspraak met de gemeente Gennep aan de planvoorbereiding voor de reconstructie van het wegvak van de Rijksweg N271 vanaf de Kortebaan tot en met De Dellen.
Te hoge snelheden, de verouderde vormgeving van de weg, de verkeersongevallen op de kruispunten en de verslechterde onderhoudssituatie van de Rijksweg vormen de aanleiding. Gestreefd wordt naar een verbetering van de situatie wat betreft verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming van het verkeer. 
In grote lijnen omvat de reconstructie de aanleg van een rotonde op het kruispunt met de Zwarteweg, het realiseren van twee komremmers, het aanpassen van het wegprofiel tot een echte 50 km-weg, de aanpassing van het kruispunt Rijksweg-Sprokkelveld-Kerkstraat en de aanpassing van de aansluiting met de Kortebaan. Het wegvak van de Rijksweg wordt tussen de Kortebaan en de Smelenberg formeel binnen de bebouwde kom gelegd met een maximumsnelheid van 50 km/uur. Het kruispunt Rijksweg-Sprokkelveld-Kerkstraat wordt compacter vormgegeven met een veilige oversteek. De huidige verkeerslichten ter hoogte van de oversteek aan de noordzijde van dit kruispunt komen te vervallen. De voetgangersoversteekplaats aan de zuidzijde van dit kruispunt wordt voorzien van automatische zebraborden boven de weg. 
Voor meer informatie, bestekstekeningen, omleidingroutes e.d. klik op de website van de gemeente www.gennep.nl.

21 februari 2013 - Informatieavond voor alle inwoners van Milsbeek
Het was een goed bezochte bijeenkomst in 't Trefpunt waar vertegenwoordigers van de provincie duidelijk uitleg gaven over de inmiddels gewijzigde uitvoeringsplannen, ondersteund door een aansprekend animatiefilmpje waarmee het toekomstig uiterlijk van de Rijksweg aanschouwelijk in beeld werd gebracht. De provincie is afgestapt van het oorspronkelijk idee om de rijksweg gedurende de uitvoering van de reconstructiewerkzaamheden voor alle verkeer af te sluiten. Het project nu wordt gefaseerd aangepakt en dit betekent dat het project nu niet binnen 4 maanden kan worden gerealiseerd maar 8 tot 10 maanden zal gaan duren! Na de bouwvakvakantie wordt gestart met de wegvakken ten noorden en ten zuiden van het weggedeelte Kerkstraat-Zwarteweg en in het volgend voorjaar wordt het werk afgerond met het aanpassen van het tussenliggende stuk weg en de aanleg van de rotonde Zwarteweg-Rijksweg. Om toch het verkeer over de rijksweg doorgang te laten vinden komen er stoplichten. Alleen voor het asfalteren wordt de weg twee weekenden helemaal afgesloten. Omdat er ondanks het openhouden van de rijksweg sluipverkeer wordt verwacht zullen o.a. volgende maatregelen worden genomen:

1. Bloemenstraat krijgt bermverharding en er worden 60 en 30 km zones ingesteld. De fietspaden krijgen een kleur.
    De huidige remmingen worden aangepast.
2. Wanneer Langstraat en Heiveld veel sluipverkeer krijgen, moet dit worden gemeld, zodat er maatregelen kunnen worden getroffen
    (hierover is kennelijk nog niet nagedacht).
3. Tijdens de reconstructie van de kruispunten (2e fase) blijft voet- en fietsverkeer Sprokkelveld/Kerkstraat mogelijk.
4. In de periode dat de rotonde wordt aangelegd, gaat de aansluiting op de  gedurende ± twee maanden volledig dicht.
    Er is een omleidingroute afgesproken met Teunissen voor het zandtransport over de Driekronenweg (eenrichtingverkeer)
    en een alternatief voor de andere richting.
5. Het doorgaand verkeer wordt ruim van te voren met borden gewaarschuwd voor ernstige hinder te Milsbeek
    en dat men voor de omleiding over de A77 en A73 dient te kiezen.

SL!M heeft in persoonlijk overleg en ook schriftelijk aan de provincie een programma van eisen gemeld in verband met veiligheid en overlast, zoals:
- zoals verkeer langs sluiproutes ontmoedigen d.m.v. tijdelijke ''hindernissen'',
- toepasselijke bebording (alleen bestemmingsverkeer),
- toezicht/handhaving naleving snelheidsremmende maatregelen,
- voor zover nog niet gebeurd, 30 km zones instellen (Bloemenstraat!)
- variatie van 60 en 80 km-zones in het buitengebied uniformeren tot 60 km-zones,
- heldere, adequate informatie voor aanwonenden, bedrijven en anderszins direct betrokkenen over de uitvoering van werkzaamheden.

 401 thumb kruising sprokkelveld401 thumb rotonde zwarteweg

Artist impression 
van de toekomstige rotonde Zwarteweg
en van de kruising Kerkstraat-Sprokkelveld.

Klik op de afbeelding  voor een vergroting. 

Animatiefilm
Bij de afdeling Provinciale wegen/Bureau projecten in Maastricht hebben ze een aardige animatiefilm laten maken. Die geeft een indruk hoe de Rijksweg na voltooing van de reconstructie ongeveer eruit zal zien. Belangstelling om die film te zien? klik dan hier.

Beeldimpressies
van de voorbereidende werkzaamheden (13 maart 2013) - klik hier 


De planning van het hele project ziet er als volgt uit:
- Aanbestedingstraject april 2013 - juni 2013.
- Publiceren verkeersbesluiten.
- Definitieve gunning 20 juni 2013.
- Start uitvoering vanaf 12 augustus 2013.
- fase 1 en 2 gereed 20 december 2013.
- 3de fase (de rotonde) 10 maart 2014 – 25 juli 2014.
Voor een grafische weergave van de fasering van de daadwerkelijke uitvoering klik hier

Voor vragen en opmerkingen
kan men terecht bij de provinciale medewerkers de heren C.Gurian en R.Reijans, telefoonnummers resp. 043-3899971 en 043-3897909.
Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor overlast en klachten gedurende de uitvoering van het hele project.