60_lob_Maas.png

Lob van Gennep
     
     
            Nieuwsbrieven

305 lob 2
December
November

Oktober
September

Augustus
Juli

Juni
Mei

April

Maart en persbericht besluit Minister

Februari
Januari 2022

December
November

Oktober
Vooruitblik zienswijzeprocedure ontwerp voorkeursbeslissing
September

  

 
 
305 Lob onzedijkwachten
Hoogwater zomer 2021
Extreme regenval in de maand Juli 2021 in Belgie en Zuid-Limburg leidde tot ernstige dreiging van hoogwater. 
Via dagelijkse bulletins (00, 01, 02, 03, 04 ,05) op deze website en faceboek is de stand van zaken gemeld. 
Gelukkig is het bij de ernstige bedreiging gebleven en ging het water na enkele dagen weer zakken.
Nabeschouwing


Hulde voor de Milsbeekse vrijwillige dijkwachten, die de dijk langs de Bloemenstraat in Milsbeek
vier keer per dag hebben geïnspecteerd.
lees meer

  


 
  305 lob 2 Nieuwsbrief Juli en Juli 2
Nieuwsbrief Juni
Nieuwsbrief Mei
Nieuwsbrief April 2021 (#2)
Nieuwsbrief April 2021
  


 
tweede kamer 30 maart 2021
De minister van Infrastructuur en Waterstaat in een Brief aan de Tweede Kamer  

Meer mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling in Lob van Gennep
lees hier de samenvatting  
305 logo waterschap   Download of bestel het Dijkenboek voor Beginners
Het Dijkenboek voor Beginners is een boek dat gemaakt is samen met bewoners en dijkenexperts van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Een boek vol met informatie over dijktechnieken, plan- en participatieprocessen. Het geeft inzicht in wat er allemaal komt kijken bij een dijkversterking. Nieuwsgierig? Download of bestel het boek digitaal via de website van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

(dit is een uitreksel uit de Nieuwsbrief Dijkversterkingen, maart 2021, nr 2)
 

 
 
  305 lob 2 Nieuwsbrief  Maart 2021
Nieuwsbrief  Februari 2021

Nieuwsbrief  December 2020


 
logo SL!M November 2020
Aandacht voor de laag gelegen inwoners van de LOB

In het laatste overleg hebben wij gesproken over de gevolgen van het voorlopige besluit om af te zien van de zgn. schuif. 
De kans op een overstroming neemt daardoor toe. Een deel van Milsbeek ligt laag en een eventuele overstroming 
hakt er daardoor op die plekken nogal in. In de bijlage vragen wij om aandacht voor deze inwoners.

lees hier de brief


 
305 lob 2 Nieuwsbrief  November
Nieuwsbrief  Oktober

 

logo SL!MOktober 2020
Meer duidelijkheid over de Lob van Gennep
In eerdere berichten riep ik op om de resultaten van het project af te wachten en objectief en respectvol te blijven.
Desondanks liepen de gemoederen op en zijn er onjuiste beelden verspreid. Daarom is het goed dat de projectgroep
als tussenresultaat heeft laten weten dat de variant die emoties opriep geen haalbare variant is.
We hopen dat de rust weerkeert en dat de focus komt te liggen op de best mogelijk bescherming binnen
de marges die er nog zijn.

Het blijft een feit dat de Maas bij extreem hoog water het gebied in kan komen. Of dat ooit gebeurt, is natuurlijk
koffiedik kijken. De hoge waterstanden in ’93 en ’95 zijn geen norm voor de toekomst. De klimaatvoorspellingen
geven aan dat kans op extreem weer toeneemt. Ik weet dat er klimaatsceptici zijn die roepen dat die voorspellingen
onzin zijn. Maar begin deze maand was er in Frankrijk en Italië ongekend noodweer met 630 mm regen in delen
van Noord Italië. Stelt u zich dit voor, 630 mm in een etmaal. Als wij hier 100 mm in een etmaal hebben
dan vinden we dat al ernstig noodweer. Ik mag toch hopen dat het stroomgebied van de Maas dergelijk weer
bespaard blijft. In Italië hadden ze dergelijk weer ook niet verwacht. Ik wil daarmee niet doemdenken, maar vooral
aangeven dat we niet lichtvaardig over de hoogte en sterkte van onze dijken moeten denken. We moeten streven
naar zo hoog en sterk mogelijke dijken. In dit opzicht klinkt een normdijk misschien geruststellend, maar weet wel
wat dit betekent. Een normdijk bij ons dorp geeft immers minder bescherming dan een normdijk bij een stad met
een grotere kans op doden en meer materiële schade. Iets om goed over na te denken. Het zal de Maas of het
klimaat geen biet uitmaken waar wij liggen en hoe wij de dijk of het gebied noemen. 

Enige nuchterheid is wel op zijn plaats. Een groot deel van Nederland kan immers overstromen. De Lob van
Gennep is niet veel anders, maar we moeten nu wel opkomen voor de best mogelijke bescherming van ons gebied.
Dit kan alleen als we het project nauwlettend blijven volgen. De hoogte en de sterkte van de dijk zijn erg belangrijk.
Vooral de bewoners en bedrijven van de laaggelegen delen van ons dorp hebben hierbij belang. De focus moet
dus de komende tijd liggen op de best mogelijke bescherming met de opties die er nog zijn. Intussen mag er
natuurlijk ook gedacht worden aan een mooie inpassing van de nieuwe dijk. Echter een mooie dijk die te weinig
bescherming geeft, is een gemiste kans.
Ronald Starrenburg, voorzitter SL!M305 lob 2Nieuwsbrief  tussenresultaten Lob van Gennep, 2020  ''Op weg naar gewone dijken''
Nieuwsbrief  September
Nieuwsbrief  Augustus
Nieuwsbrief  Juli
logo SL!M28 mei 2020
Bestuur SL!M naar het Gouvernement

De commissie RLN van het provinciebestuur had op 28-5 de Lob van Gennep op de agenda staan.
Het bestuur van SL!M was uitgenodigd om in de vergadering een toelichting vanuit het gebied te geven.
Deze uitnodiging namen we graag aan.
Han de Kreuk en Ronald Starrenburg (secretaris en voorzitter) waren daarom op 28 mei te gast
bij het provinciehuis in Maastricht  lees verder


305 lob 2
Nieuwsbrief  Junilogo SL!M9 juni 2020
Lob of flop van Gennep?
Onder bovenstaande titel is er rumoer in het dorp. Aan dorpsgenoten wordt gevraagd om een petitie
te tekenen “tegen de schuif”. Als bestuur van SL!M worden we daarover regelmatig aangesproken.
Men wil weten of wij ook tegen de schuif zijn.

Wij hebben al veel kennis van het dossier over de Lob van Gennep verzameld. Toch kunnen wij de vraag
niet beantwoorden, omdat wij de consequenties van de verschillende varianten nog niet kennen.
De projectgroep “Lob van Gennep” is bezig met onderzoek ernaar. Gaat dit wat ons betreft snel genoeg? Nee dus.
Omdat de antwoorden uit onderzoek op zich laten wachten is er onrust. We zien dat er standpunten worden
ingenomen op basis van angst, boosheid en onzekerheid. Onderbuikgevoelens bepalen op dit moment deels de toon.
Daarom hebben wij de projectgroep opnieuw aangesproken om duidelijk te maken welke onderzoeken
dringend zouden moeten worden uitgevoerd.
We bedoelen daarbij niet onderzoek naar planten en dieren maar dat naar gevolgen voor burgers en bedrijven.

Door tegenstanders van de schuif worden argumenten aangevoerd die wij niet kunnen weerleggen. Heel simpel omdat
wij de consequenties van de varianten nog niet kennen. Ook tegenstanders kennen die niet en kunnen daarmee hun
standpunten niet onderbouwen. Een nee of een ja bij welke variant dan ook is op dit moment een greep in het duister.
Niemand weet nu wat de gevolgen zijn. Een veel gehoord misverstand is dat een “nee tegen de schuif” een oplossing
biedt. De suggestie wordt gewekt dat een overstroming dan niet meer kan plaatsvinden. Dit is niet waar en een “nee”
tegen een variant betekent immers ook dat er een andere komt waarvan we de consequenties ook niet weten.
Dit standpunt hebben we uitgedragen in de commissie Ruimte Landbouw en Natuur van de Provinciale Staten.
Tot onze verbazing stond daarna in de media dat de provincie neigt naar “nee tegen de schuif”. Het is uiteraard goed
dat ook Provinciale Staten zich zorgen maakt over dit gebied, maar het helpt daarbij niet als een ongewis standpunt
wordt ondersteund.

Wij roepen iedereen op om te wachten met uitgesproken standpunten totdat duidelijk is wat de consequenties per
variant zijn. Dan kan er gefundeerd worden gekozen. Tot die tijd hopen wij dat burgers en bedrijven elkaar op dit
onderwerp met respect blijven bejegenen. Wij vinden het niet juist dat mensen onder druk worden gezet om zich
uit te spreken over een keuze die ze niet kennen. Objectieve beeldvorming is belangrijk. We zagen bijvoorbeeld
een stelling dat 90% van de inwoners tegen de schuif zou zijn. Voor dit soort stellingen ontbreekt de basis.


Als dorpsraad SL!M zetten wij ons in voor belangen van burgers en bedrijven in Milsbeek en wel:

* door te eisen dat de status waterbergend winterbed van het gebied wordt opgeheven. Hiervoor is een brief
  naar de Minister  gestuurd. Wij willen dat alle burgers en bedrijven in de Lob van Gennep tenminste dezelfde rechten
  krijgen als de rest van Nederland. Dus ook het recht op schadevergoeding bij overstroming. Nu is een deel van
  de burgers en bedrijven van schadevergoeding uitgesloten.

* door te eisen dat er objectieve en toetsbare onderzoeksrapporten komen, die de consequenties voor burgers
  en bedrijven per variant in beeld brengen. In september 2019 he bben we de voorzitter van de projectgroep
  Lob van Gennep hierom nadrukkelijk gevraagd. Onlangs hebben we de vraag opnieuw gesteld aan de
  projectgroep en de dijkgraaf (voorzitter van het waterschapbestuur).

* door deel te nemen aan de overleggroep van de dorpsraden. Deze overleggroep is onafhankelijk van het project
  en heeft   heel veel kennis over de Lob van Gennep. De overleggroep fungeert als luis in de pels van het project
  en spreekt de projectgroep gevraagd en ongevraagd aan.

* door aan te dringen op goede communicatie door de projectgroep. Duidelijk is dat de communicatie over het
  project nu niet goed is. Burgers en bedrijven moeten beter worden geïnformeerd over de organisatie en het
  verloop van het project. De projectgroep  moet veel beter duidelijk maken wanneer welke antwoorden
  beschikbaar komen.

* door te bevorderen dat de politiek laat zien dat ze aansturen op duidelijke en toetsbare rapportages over de
  belangen van burgers en bedrijven. Alleen dan kan de overheid een gefundeerd standpunt innemen.

* door te bevorderen dat burgers en bedrijven waar dat mogelijk is inbreng hebben in project en in onderzoekvragen
  en rapportages.

Het bestuur van SL!M


 

12 mei 2020
Problematiek schadevergoeding na overstroming
De werkgroep dorpsraden heeft zich gebogen over het probleem, dat bouwwerken in de Lob van Gennep
van na 1996 niet in aanmerking komen voor een schadevergoeding volgens de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen.
Dit heeft ermee te maken, dat de Lob gerekend wordt tot het rivierbed of waterbergend winterbed. Het wordt dus
beschouwd als buitendijks wonen aan de rivier. Volgens de werkgroep ontbreekt daarvoor de wettelijke basis.
Na de recente dijkverhoging zijn wij in feite bedijkt gebied geworden. Zover we konden zien geldt het ook alleen
voor gebieden in Limburg. Dit betekent rechtsongelijkheid voor een deel van de Nederlandse bevolking.

Er is nu een brief gestuurd naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw C. van Nieuwenhuizen.
Wij hebben haar verzocht om vast te leggen, dat de Lob niet meer behoort tot het rivierbed, waardoor ook de uitsluiting
van 1996 zou komen te vervallen.

De brief is verstuurd namens de dorpsraden van Plasmolen-Middelaar, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide.
Als dorpsraad zijn we natuurlijk zeer benieuwd wat hier uit gaat komen.
Lees de brief   we houden u op de hoogte.


  305 lob 2
Nieuwsbrief  mei + aanvulling
Nieuwsbrief  april

10 maart 2020

De werkgroep dorpsraden heeft een zienswijze ingediend
m.b.t. de notitie ‘’reikwijdte en detailniveau’’ als voorbereiding op de MER.

Dit document nader bestuderen? klik dan hier


305 lob 2
Nieuwsbrief  update over indienen zienswijze NRD
Nieuwsbrief  maart 

10 maart 2020
De werkgroep dorpsraden heeft een zienswijze ingediend 
m.b.t. de notitie ‘’reikwijdte en detailniveau’’ als voorbereiding op de MER. 

Dit document nader bestuderen? klik dan hier


8 februari 2020
Lob van Gennep - de secretaris van SL!M aan het woord

logo SL!M

Midden februari werden we geconfronteerd met berichten over hoogwater in de Maas. Dat viel bij nader inzien
nogal mee. Na het hoogwater van 1995 zijn er maatregelen genomen om de kans op overstroming te verminderen.
Er zijn kades aangelegd en nog maar pas zijn de laatste werkzaamheden bij de aansluiting van de Bloemenstraat
op de N271 afgerond.
Op dit moment geldt de zogenaamde Waterwet van 2009. Voor ieder dijktraject is aangegeven, wat de minimale
bescherming is, die de dijken daar moeten bieden. Dit is uitgedrukt in overstromingskans en voor het gebied van
de Lob is dit 1:300 of eens per driehonderd jaar. Zo opgeschreven zegt dat niet zo veel, maar het maakt het wel
mogelijk om de veiligheid achter de dijken als weergegeven in de wet onderling te vergelijken.
Het is duidelijk, dat de huidige voorzieningen hier niet aan voldoen. Omdat de wet nu eenmaal wet is, moeten er
dijken worden aangelegd en kades worden versterkt en verhoogd.
Was het maar zo simpel. Op dit moment speelt de discussie over extra maatregelen, die de veiligheid kunnen vergroten,
maar die ook het gevoel van onveiligheid sterk hebben aangewakkerd. Dit heeft er mee te maken, dat 1995 al lang
weer was vergeten en dat het duidelijk is geworden, dat de Maas niet onschuldig is en overstromingen kan veroorzaken.
Door de organisatie van het project Lob van Gennep zijn nu drie mogelijkheden gekozen uit de diverse voorstellen
voor een oplossingsrichting voor de Lob. Deze drie worden verder uitgewerkt.

SL!M maakt deel uit van een werkgroep met vertegenwoordigers uit de dorpsraden van de vier woonkernen binnen
de Lob. De werkgroep volgt het proces en heeft nog geen voorkeur voor een van de drie oplossingen. Dat kan nu ook niet
omdat er nog te veel vragen zijn over de te plannen dijktrajecten, de hoogte en vorm van de aan te leggen dijken
en de mate van bescherming. Dit alles moet ook in relatie worden gezien tot de te verwachten waterhoogten en
rivierafvoeren door klimaatverandering. Wel wil zij bewaken, dat door het projectteam goed duidelijk wordt gemaakt,
wat uiteindelijk de gevolgen zijn van de keuzes voor de bewoners van de Lob. De geboden veiligheid zal daarbij
een belangrijke rol spelen.
Han de Kreuk


305 lob 2
Nieuwsbrief  februari
Nieuwsbrief  december
Nieuwsbrief  november
Nieuwsbrief  oktober 
klik op de maand om de nieuwsbrief te openen of bezoek de website


        9 oktober 2019
      Lob van Gennep, hoofdpijndossier of kans?

logo SL!MTijdens de jaarlijkse bijeenkomst van SL!M op 26 november 2013 hebben dorpsgenoten hun zorgen
uitgesproken over de Lob van Gennep. SL!M heeft destijds met de betrokkenen gesproken en geconstateerd
dat er sprake was van terechte zorgen. Omdat het niet aan SL!M is om de dorpsgenoten hierover te informeren 
heeft SL!M de zorgen op 16 januari 2014 schriftelijk voorgelegd aan het college van B&W van Gennep.
Daarbij is verzocht om duidelijkheid te geven over de Lob van Gennep.
We zijn ruim 5 jaar verder en maken een tussenbalans op: In de loop van de jaren zijn er antwoorden
op tafel gekomen en heeft SL!M veel overleg gehad over de Lob van Gennep. Antwoorden die werden gegeven
riepen nieuwe vragen op. Het bleek een taaie en complexe materie. Lees verder305 lob 2
Nieuwsbrief  september   

8 september 2019
Opnieuw een bijdrage van Harm Teunissen
 

Op verzoek van verschillende mensen heb ik wat zaken met betrekking tot de “lob van Gennep”
op een rijtje gezet. De diverse afbeeldingen had ik al in eerdere bijdragen op facebook gezet.
De informatie welke ik verzameld heb en hier toon komt uit verschillende publieke bronnen
en ik geef vervolgens mijn interpretatie.

Indien er mensen zijn, die het beter weten, of die opmerkingen hebben, laat dat dan aub weten.
lees verder


26 augustus 2019
Reactie van het bestuur van SL!M op de informatiekrant voor de Lob van Gennep

Rond 22 augustus ontvingen de huishoudens in de Lob van Gennep de informatiekrant van het projectteam
van de Lob van Gennep. In deze krant stond een interview met Gerhard Frensel. In de kop van het artikel staat
“Bestuurslid van de dorpsraad SL!M aan het woord”. Het interview is echter op persoonlijke titel gegeven.
Als bestuur van SL!M hebben we er geen bezwaar tegen dat Gerhard zijn persoonlijke mening geeft,
maar we vinden het onzorgvuldig dat de suggestie wordt gewekt dat Gerhard namens het bestuur spreekt.
Wij hebben nog vele kritische vragen open staan die niet in het artikel aan bod komen.


Op 16 januari 2014 heeft SL!M het college van B&W van Gennep aangeschreven over de Lob van Gennep.
Letterlijk schreven we:
305 brGENNEP


Ondanks vele contacten hierover en informatiebijeenkomsten waarbij gemeente, waterschap en Rijkswaterstaat
betrokken waren is een belangrijk deel van deze vragen nog steeds niet beantwoord. Ook de informatiekrant
komt niet verder dan abstracte getallen en “we onderzoeken het”. Er wordt de burger nu gevraagd om mee
te denken over een technische voorziening, terwijl niet duidelijk is wat de gevolgen zijn voor het gebied. Als bestuur
van SL!M vinden we dit de omgekeerde wereld. De overheid moet eerst duidelijk maken wat de gevolgen zijn
en hoe schade wordt afgewikkeld. Dit wil niet zeggen dat we niet meer willen meedenken, maar we willen dat
kunnen doen tegen de achtergrond van duidelijkheid over de gevolgen. Zijn we na ruim 5 jaar ongeduldig?
Ik dacht het niet.

Aan besluiten van de overheid hoort goed onderzoek ten grondslag te liggen. Er zijn tal van onderzoeken gedaan,
maar niet naar de gevolgen voor burgers en bedrijven. Vanaf 2014 vragen wij als bestuur van SL!M om
deze duidelijkheid. Dus overheid: maak nu snel duidelijk hoe veel schade er ontstaat bij burgers en bedrijven
en hoe die schade vergoed gaat worden.
Meer concreet: Hoe lang is het gebied onbruikbaar? Waar moeten de bewoners en bedrijven heen?
Wie gaat tijdelijke huisvesting en beredderingskosten betalen? Hoe veel schade ontstaat er aan opstallen,
tuinen, bedrijven en hoe snel wordt schade vergoed? Hoe lang duurt het voordat het gebied weer bruikbaar is?
Wat zijn gevolgen voor vee en natuur? Kortom, werk aan de winkel voor de overheid!

Ronald Starrenburg, voorzitter SL!M10 augustus 2019
De LOB van Gennep - een onderwerp dat de gemoederen in de Gennepse kerkdorpen hoog doet oplopen  
en zelfs heeft geleid tot de oprichting van de actiegroep "nee tegen de vloedgolf". 
Voor Harm Teunissen alle reden om eens wat feiten op een rij te zetten met wat objectiever informatie. Benieuwd?  lees verder


 
305 INFO lob25 juli 2019
Nieuwe ronde informatiebijeenkomsten
Klik hier voor het persbericht 


klik hier
voor datum, tijdstip en plaats
Gelet op de berichtgeving in de media, KOM en laat je stem horen!

305 lob 220 juni 2019
Bericht van de omgevingswerkgroepen


Informatieavonden druk bezocht
Start omgevingswerkgroepen
Periode voor het voordragen van oplossingsrichtingen verlengd tot september
Vragen? kom naar het inloopspreekuur of bel voor een afspraak\
Even voorstellen
Ontwikkelingen nieuws volgen op sociale media

Klik hier voor de inhoudelijke informatie
305 Lob van Gennep500Informatieavond Lob van Gennep

 7 mei in Middelaar en 9 mei in Milsbeek
Op dinsdag 7 mei houdt het projectteam Lob van Gennep een informatieavond in MFC de Koppel, Dorpsstraat 45, in Middelaar. En op donderdag 9 mei is er een informatieavond in Trefpunt Milsbeek, Kerkstraat 31, in Milsbeek. Vanaf 19.00 uur is er een presentatie over het project en vanaf 20.00 uur start de informatiemarkt.
Op de informatiemarkt vindt u kaartmateriaal en foto’s over het gebied Lob van Gennep. Het projectteam Lob van Gennep gaat graag met u in gesprek over de huidige situatie en de opgave die er is om het gebied voor de toekomst beter te beschermen tegen hoogwater van de Maas. Daarnaast willen we de waterbergende werking van het gebied verbeteren en de bijzondere gebiedskwaliteiten versterken. Heeft u daar vragen of ideeën over? We nodigen u van harte uit op de informatieavond.

Een of twee weken later vindt nog een derde informatieavond plaats; de datum en locatie laten we nog weten.
Meer informatie is te vinden op de website.     28 november 2018
  Groen licht voor Lob van Gennep  
    Impuls van 160 miljoen voor waterveiligheid
    en gebiedsontwikkeling in regio

    lees het persbericht  en de Raadsinformatiebrief


 

  11 september 2018 
 Onderzoek Lob van Gennep - stand van zaken 


305 MIRT plangebied

 

Het gebied van de Lob van Gennep - tussen Gennep, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook en de stuwwal - behoort van oudsher
tot het rivierbed, omdat het van nature laag ligt. Tijdens extreem hoog water stroomde dit gebied van oorsprong onder.
Maar tegelijkertijd wordt dit gebied met dijken beschermd tegen hoogwater in de Maas. Deze bijzondere situatie brengt vooral
voor de direct betrokkenen in het gebied veel onzekerheid met zich mee. Daarom is in 2017 een speciaal onderzoek gestart
naar de Lob van Gennep. Belangrijkste vraag in dit zogenoemde MIRT-onderzoek: hoe kan de Lob van Gennep worden
beschermd tegen hoogwater en tegelijkertijd worden ingezet voor waterberging? En op welke manier kan dat gebeuren,
zodat het gebied nóg aantrekkelijker wordt, zowel voor bewoners als toeristen? lees de SL!M-vooraankondiging feb.2018

Het Rapport
De eerste fase van het MIRT-onderzoek is nu afgerond. Dat betekent dat alle relevante feiten rond de Lob van Gennep in beeld
zijn gebracht. In het onderzoeksrapport zijn kansen opgenomen om de kwaliteit van het gebied te versterken.
Zo worden genoemd: nieuwe voet- en fietspaden tussen de stuwwal en de Maas, het aanleggen van fietspaden op de dijken,
het inrichten van vier verblijfsplekken en het zichtbaar maken van een verdedigingslinie uit de 80-jarige oorlog rond het
Genneperhuis.
Het is een omvangrijk rapport met meerdere bijlagen; klik hier voor een samenvatting van de relevante punten uit het rapport.

De Verkenningsfase
De minister besluit eind van 2018 of er voldoende aanknopingspunten zijn om de volgende stap te zetten: de verkenningsfase.
In deze fase wordt samen met bewoners en andere belanghebbenden gezocht naar mogelijke oplossingen en kan een keuze
worden gemaakt voor het meest kansrijke plan. In deze fase moet ook duidelijk worden wat de plannen kosten en hoe deze
gefinancierd kunnen worden.

Het volledige rapport en bijlagen is te downloaden van de gemeentelijke vergaderkalender iBabs, agendapunt 4 (25 juni 2018).Voorgeschiedenis
Al geruime tijd leefde bij een deel van de inwoners de zorg over de betekenis van de Lob van Gennep,
zeker sinds het hoogwater van 1995.
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van SL!M op 26 november 2013 werd dit overduidelijk - er was sprake van terechte zorgen.
Op 16 januari 2014 heeft SL!M e.e.a. schriftelijk voorgelegd aan het college van B&W van Gennep. met het verzoek
om duidelijkheid te geven over de Lob van Gennep.
Dat was het begin van een moeizaam proces van veelvuldig overleg. Antwoorden die werden gegeven riepen nieuwe vragen op.
Het bleek een taaie en complexe materie. Door SL!M is in 2015 een bijeenkomst georganiseerd waarin de gemeente,
het Waterschap en Rijkswaterstaat hebben getracht om de onduidelijkheden weg te nemen. Ook heeft de gemeente in 2016
in het weekblad “1Gennep” drie artikelen gepubliceerd over de Lob van Gennep.

Lees meer hierover in het artikel ‘’Hoogwater’’ (in het archief)