10_Narcis.png

Lob van Gennep305 Lob van Gennep500Groen licht voor Lob van Gennep
Impuls van 160 miljoen voor waterveiligheid
en gebiedsontwikkeling in regio

lees het persbericht  en de Raadsinformatiebrief

  Onderzoek Lob van Gennep - stand van zaken

305 MIRT plangebied

 

Het gebied van de Lob van Gennep - tussen Gennep, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook en de stuwwal - behoort van oudsher
tot het rivierbed, omdat het van nature laag ligt. Tijdens extreem hoog water stroomde dit gebied van oorsprong onder.
Maar tegelijkertijd wordt dit gebied met dijken beschermd tegen hoogwater in de Maas. Deze bijzondere situatie brengt vooral
voor de direct betrokkenen in het gebied veel onzekerheid met zich mee. Daarom is in 2017 een speciaal onderzoek gestart
naar de Lob van Gennep. Belangrijkste vraag in dit zogenoemde MIRT-onderzoek: hoe kan de Lob van Gennep worden
beschermd tegen hoogwater en tegelijkertijd worden ingezet voor waterberging? En op welke manier kan dat gebeuren,
zodat het gebied nóg aantrekkelijker wordt, zowel voor bewoners als toeristen? lees de SL!M-vooraankondiging feb.2018

Het Rapport
De eerste fase van het MIRT-onderzoek is nu afgerond. Dat betekent dat alle relevante feiten rond de Lob van Gennep in beeld
zijn gebracht. In het onderzoeksrapport zijn kansen opgenomen om de kwaliteit van het gebied te versterken.
Zo worden genoemd: nieuwe voet- en fietspaden tussen de stuwwal en de Maas, het aanleggen van fietspaden op de dijken,
het inrichten van vier verblijfsplekken en het zichtbaar maken van een verdedigingslinie uit de 80-jarige oorlog rond het
Genneperhuis.
Het is een omvangrijk rapport met meerdere bijlagen; klik hier voor een samenvatting van de relevante punten uit het rapport.

De Verkenningsfase
De minister besluit eind van 2018 of er voldoende aanknopingspunten zijn om de volgende stap te zetten: de verkenningsfase.
In deze fase wordt samen met bewoners en andere belanghebbenden gezocht naar mogelijke oplossingen en kan een keuze
worden gemaakt voor het meest kansrijke plan. In deze fase moet ook duidelijk worden wat de plannen kosten en hoe deze
gefinancierd kunnen worden.

Het volledige rapport en bijlagen is te downloaden van de gemeentelijke vergaderkalender iBabs, agendapunt 4 (25 juni 2018).