60_lob_Niers.png

Natuurontwikkeling De Diepen

 

1 september 2018
Werkzaamheden bijna klaar

Gedurende de maanden mei t/m/ september 2018 is - om die unieke natuur weer terug te krijgen – de bouwvoor (ongeveer veertig centimeter grond)
afgegraven. Die grond is afgevoerd en verwerkt op de ontgrondingslocatie aan de Leembaan in Ottersum. Daarmee is de laag met veel voedingsrijke
stoffen verwijderd. Er onder zit voedselarme bodem en daarmee ontstaat een ideale uitgangssituatie voor de gewenste terugkeer van onder andere
blauwgrasland en hoogveen. De planten en dieren die daarbij horen zijn in Nederland zeer zeldzaam.
403 Diepen maaisel 1
403 Diepen maaisel 2Nu de bouwvoor is weggehaald wordt maaisel uit het nabijgelegen natuurgebied De Bruuk hier uitgestrooid. Zo wordt er een mooie basis gecreëerd
voor deze bijzondere natuur. Naar verwachting zijn over 1 à 2 jaar de eerste resultaten al te zien.


25 april 2018
Na jarenlange voorbereidingen starten Natuurmonumenten en Teunesen zand en grint binnenkort met de werkzaamheden om de unieke natuurwaarden in het gebied De Diepen tot ontwikkeling te brengen. Het  gebied is gelegen aan de voet van de Sint-Jansberg in Milsbeek
en maakt onderdeel uit van het project Koningsven – De Diepen.


403 verkeersmaatregel Zwarteweg 300Aanleg tijdelijke werkweg en verkeersmaatregelen Zwarteweg, Hondsiepsebaan en Biezendijk
Er wordt een tijdelijke werkweg door het gebied aangelegd vanaf de Zwarteweg globaal langs de Tielebeek richting de ontgrondingslocatie aan de Leembaan. Deze werkweg wordt gebruikt voor het transport van de afgegraven bovenlaag. 
De werkweg kruist de Zwarteweg, de Hondsiepsebaan en de Biezendijk. Vanwege de relatief hoge verkeersintensiteiten op de Zwarteweg en het feit dat vrachtverkeer (met volle belading) langzaam optrekt, worden bij de oversteekplaats op de Zwarteweg verkeerslichten geplaatst. Ook wordt de maximumsnelheid ter plekke teruggebracht naar 50 km per uur en wordt er een inhaalverbod ingesteld, zodat het oversteken van vrachtverkeer en het passeren van het overige verkeer veilig
kan plaatsvinden. Bij de Hondsiepsebaan en de Biezendijk wordt alleen de maximumsnelheid teruggebracht naar 30 km per uur.

Voor de officiele publicatie van de verkeersmaatregelen klik hier
 


403 omleiding routes 300Wandelroutes en fietspad niet toegankelijk van mei tot en met september 2018
De werkzaamheden in het gebied De Diepen zullen plaatsvinden in de periode van mei tot en met september 2018.
De wandelroutes en het fietspad in het gebied zullen vanaf mei tot en met september 2018 niet toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers in verband met de veiligheid. Ter plekke leiden we de routes voor de fietsers en de wandelaars om. Fietsers die gebruik maken van het traject tussen fietsknooppunt 23 en 37 (vanaf Rozenbroek naar Zwarteweg v.v. ) worden omgeleid via het Verloren Land. Voor de wandelaars worden het Rondje Milsbeek en de Walk of Wisdom tijdelijk omgelegd.
 
Meer weten over het project Koningsven – De Diepen. Kijk op www.koningsven.nl voor meer informatie.

klik op de kaartjes voor een vergroting


15 augustus 2917
403 Natuurontw. De Diepen 600


 

 

Deze afbeelding is een ''Artist impression''
die laat zien hoe het gebied er uit zal zien wanneer de gebiedsontwikkeling klaar is.


“Langs de voet van het Reichswald, waar dit aan Limburg grenst, strekt zich een hoogveen uit, in den omgeving bekend als het Koningsven. Het draagt zijn roemrijke naam met eere, want door geen ander zal ‘t in ons land wel overtroffen worden in rijkdom aan plantensoorten en uit een oogpunt aan natuursoorten heeft ‘t hier stellig zijn gelijke niet.” Aldus bioloog H.C. Delsman in 1906.

Het veen maakte in de loop van de eeuwen plaats voor landbouw. Diepe watergangen voerden het opborrelde grondwater – de motor achter de spectaculaire natuur – af, waarmee het gebied drastisch veranderde. Rond 1957 verdween met De Diepen het laatste stukje van dit immense hoogveen. 

De aanvoer van grondwater bestaat echter nog steeds en daarmee zijn de kansen voor de natuur groot. Natuurmonumenten en Teunesen zand en grint hebben gezamenlijk een plan gemaakt voor het herstel van het Koningsven.

Dit gaat uiteraard niet vanzelf. Door watergangen te dempen of om te leggen en de bovengrond plaatselijk 10 tot 40 centimeter af te graven, kan het water langer in het gebied worden vastgehouden. De vegetatie van vroeger kan dan weer terugkomen. Uiteindelijk levert de realisatie van het Koningsven-project ruim 200 hectare natuurgebied op. 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg. Neem ook zeker eens een kijkje op www.koningsven.nl voor meer informatie.

Voor informatie omtrent de planologische, administratieve, politieke en juridische aspecten van de voorbereiding van dit project klik hier

Schuttersplein

 

 

mei 2020
Update vernieuwing Schuttersplein /Schoolstraat .. “We zijn er bijna!”

Beste dorpsgenoten,
“We zijn er bijna!”. Dat waren de passende woorden van stedenbouwkundige Jan Wabeke, die in opdracht van de gemeente de werkgroep
vernieuwing Schuttersplein bijstaat. We zijn er inderdaad bijna, het ontwerp is zo goed als gereed. Slechts op detailniveau wordt er nog
gesproken, zoals over de kleur van een parkband en de keuze van een lichtarmatuur. Naar verwachting ligt de definitieve tekening
inmiddels ter inzage bij de gemeente, wanneer u dit dorpsblad leest.
Het totale plan behelst allang niet alleen meer het Schuttersplein. In opdracht van de gemeente gaat ook de Schoolstraat geheel op de schop.
Deze vernieuwingen zorgen naar verwachting voor een betere en veilige doorstroming van verkeer tijdens piekmomenten rond de school.
De “parkeerkuil” voor de gymzaal wordt opgehoogd en efficiënter gebruikt qua parkeerplaatsen. Er komt een in- en uitrit, wat de doorstroom
van parkeerders flink verbetert. Daarnaast komt er een centrale speel- en wachtruimte bij school.
Wij als werkgroep proberen nog om groene en klimaatbestendige elementen in de Schoolstraat te verwerken. Helaas ontkomen we
door de wensen van school niet aan meer verharding, maar middels hogere boomspiegels en plantvakken kan er nog wat gedaan worden.
De vernieuwing van de Schoolstraat zorgt wel voor verfraaiing van het Schuttersplein. De gehele straat loopt nu door qua betegeling,
wat zorgt voor een mooie uitstraling van het geheel. Het wordt weer een echt herkenbaar plein, dat omzoomd is door verhoogde parkbanden.
Dit gedeelte wordt autovrij en biedt legio mogelijkheden om te spelen of voor recreatie. Alle parkeervakken komen rondom het plein.
Het moet weer een echt herkenbaar dorpsplein worden. Omringd door passende bomen, mooi verlicht en met uitnodigende zitjes.
Een ontmoetingsplek voor onze inwoners. Daar waar mogelijk komen er duurzame en altijd groene plantvakken. Helaas ontkomen we niet
aan de “pleinfunctie”, met veel gebakken stenen. Voorwaarde vanuit het dorp is altijd geweest dat de kermis moet kunnen blijven.
Het plein wordt nu kleiner, maar door een groter deel te verplaatsen naar de Schoolstraat past alles in de berekeningen van de gemeente.
Ook de parkeercapaciteit moet voldoende zijn voor bewoners, het kleinere plein wordt omzoomd door parkeervakken. Bij evenementen
is er straks een veel grotere parkeercapaciteit in de Schoolstraat.
Wij als werkgroep zijn verheugd dat er na vele jaren lobbyen en voorbereiden nu eindelijk een grote vernieuwing van ons dorpshart
op stapel staat. De werkzaamheden beginnen in de Schoolstraat, de insteek is dat deze gereed is zodra het nieuwe schooljaar van start gaat.
Daarna is het Schuttersplein aan de beurt. Uiteraard zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen rond de corona-crisis. Maar qua vernieuwing
van ons centrum belooft het een mooi jaar te worden voor ons mooie dorp!
Houd de nieuwsberichten van de gemeente in de gaten voor de definitieve ontwerpen, en de planning van aanleg.

Namens de Werkgroep Schuttersplein,
Mart van Boekel, Tom Cobussen, Toon Peters, Ronnie Rutten.

December 2019
Herinrichting schuttersplein
406 Schuttersplein bBeste Dorpsgenoten,
naar aanleiding van laatste informatieavond inzake de herinrichting van ons Schuttersplein heeft een ingenieursbureau de eerste plannen uitgewerkt naar een bestektekening.
De bedoeling was om dit najaar een laatste bijeenkomst te organiseren voor aanwonenden en dorpsgenoten om daarna de plannen definitief te maken.
Inmiddels heeft de gemeente besloten om de riolering in de Schoolstraat vervroegd aan te pakken, in 2020. Om de kosten zo laag mogelijk te houden
en om mogelijke overlast te beperken rondom de school, is er gekozen voor een integrale aanpak van Schoolstraat en Schuttersplein.
Bij de renovatie van de riolering wordt ook de verkeerssituatie en parkeergelegenheid rondom de school herzien en mogelijk nieuw ingericht.

De gesprekken met de school zijn inmiddels gestart.
Medio maart/april vindt er dan een laatste bijeenkomst plaats, waarbij dorpsgenoten worden geïnformeerd over de voortgang en de planning.
Dit is dan tevens gelegenheid tot inspraak. Wanneer het beoogde tijdspad wordt gevolgd, gaat in de zomer van 2020 de schop de grond in.
De werkgroep heeft de gemeente gevraagd om de technische tekening om te zetten naar een projectie,
om een duidelijk beeld te krijgen van het vernieuwde plein.
Wanneer deze projectie ter beschikking komt zullen we deze zo snel mogelijk met u delen.
Mocht u nog ideeën of tips hebben horen wij het graag.

Namens de Werkgroep Schuttersplein
Mart van Boekel, Tom Cobussen, Toon Peters, Ronnie Rutten.

12september 2017
Verslag inloopavond Schuttersplein 12 september 2017

Tijdens de inloopavond over verandering aan het Schutters-plein waren alle aanwezigen het erover eens: "Ja, ons Schuttersplein, ons dorp,
verdient een betere inrichting/uitstraling; één die past bij de cultuur en bevolking van de Milsbék.
Aanwezig waren enkele aanwonenden van het Schuttersplein, ondernemers, belangstellenden, Jan Wabeke, de stedenbouwkundige van het Gelders Genootschap, Bert Bosboom, projectleider van de gemeente Gennep en uiteraard de leden van de werkgroep 'Praktisch' van SLIM.

Het werd duidelijk, als de ideeën werkelijkheid moeten worden, dat dit een proces van enkele jaren zal zijn. De financiële bijdrage die de gemeente hiervoor nu ter beschikking heeft gesteld, voldoet bij lange na niet om de inhoud van het huidige concept te realiseren. Daarnaast hebben de investeringen/aanpassingen, die betrekking hebben op het Schuttersplein, ook gevolgen voor de inrichting van de Kerkstraat en de Schoolstraat, daar deze ook in de verandering worden meegenomen.
De werkgroep 'Praktisch' heeft het initiatief genomen om het onderwerp 'Toekomst van ons Schuttersplein' op te pakken.

Over een paar punten waren de aanwezigen het roerend eens:
1  Hoe de inrichting ook wordt: de veiligheid van de aanwonenden en de gebruikers van
    het plein en de Schoolstraat staat voorop.
2  Er moet voldoende parkeergelegenheid blijven voor de direct aanwonenden en
    bezoekers van de huisarts en winkels. Ook de 'stop & go'-parkeerders, bijv.
    ouders/opa's en oma's, die de kinderen naar school brengen, moeten hun auto kwijt
    kunnen.
3  Het hart van het Schuttersplein moet autovrij worden. De ruimte eromheen kan 
    gebruikt worden voor de inrichting van parkeerplaatsen.

Welke ideeën/voorstellen kwamen er verder nog van de aanwezigen:
-   Kleine technische aanpassingen kunnen ook voldoende zijn.
-   Geen aanpak in combinatie met School- en Kerkstraat.
-   Behoud het plein voor het organiseren van plaatselijke activiteiten.
-   In het midden van het plein een blikvanger: kiosk/ dorpspomp/ waterput.
     's Zomers een plek voor een uitbater.
-   Betrek de straat meer bij de kermis.
-   Maak een duidelijke analyse betreffende de parkeerbehoefte/ parkeeraanbod.
-   De parkeerstroken/plaatsen duidelijk accentueren.
-   Verlichting en kleinere bomen rondom het plein, welke dan ook in de School- en
     Kerkstraat terugkomen.
-   Houd er bij de inrichting rekening mee, dat er over 5 tot 10 jaar wellicht
    geen kermis  meer is.
-   De uitrit van de parkeerplaats bij de gymzaal kan anders en moet veiliger worden.

En voor wat betreft de aankleding waren de ideeën:
-   De betonnen bollen weg
-   Plaats betonbanken of hardhouten tuinbanken.
-   Plant bomen die niet hoger worden dan een meter of 3.
-   Duidelijke in- en uitrit.
-   Kunstwerk op een andere plek.
-   Andere afvalbakken.

En hoe nu verder....
De werkgroep zal in overleg met de gemeente een projectplan gaan opzetten. Daarin worden de mogelijkheden en wensen op de korte en langere termijn beschreven met uiteraard ook een financiële onderbouwing.

Het merendeel van de aanwezigen was het met volgende stelling eens:

"Willen we het Schuttersplein en de omgeving echt verbeteren, dan moeten we durven te veranderen. Een halve verandering is geen verandering."
12 september 2017
Inloopavond herinrichtingsplan Schuttersplein.
Zoals in het voorgaande bericht geschetst zijn inmiddels tal van ideeën ontstaan voor de realisatie van een eigentijds en dorpseigen plein. Daarbij zouden ook de Kerkstraat en de Schoolstraat moeten worden betrokken. De ontwikkeling is nog in een beginstadium. Maar voordat een en ander als totaalplan uitgewerkt gaat worden wil de werkgroep graag met de inwoners in overleg.
Om te horen wat de Milsbekenaren ervan vinden nodigt de werkgroep hen uit voor
een inloopavond op dinsdag 12 september van 19:30 tot 21:00 uur in het café Het Centrum aan de Kerkstraat.
11 juli 2017
Op weg naar een nieuw dorpshart ........ 
Een werkgroep uit ons dorp is aan de slag gegaan om de
mogelijkheden van een fraaier en beter dorpshart te verkennen. Lees verder 406 Schuttersplein oud  
25 juni 2016

Schuttersplein op de schop !!!

Neen, voorlopig nog geen bulldozers op het Schuttersplein. En ook hoeven de ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen zich nog geen zorgen te maken; de auto kan nog steeds op het plein worden geparkeerd.
In het dorpsontwikkelingsplan (SL!M) hebben de aanwezigen tijdens de dorpsbijeenkomsten echter duidelijk aangegeven dat het dorpsplein niet alleen parkeerplaats en kermisterrein moet zijn. Het plein zou meer sfeer en gezelligheid moeten laten zien en ook meer een ontmoetingsplaats moeten zijn voor jeugd en ouderen.

Met die doelstelling heeft de werkgroep “Praktisch” een gesprek gehad met wethouder Welles en ambtenaren van de gemeente. De wethouder reageerde positief: als de werkgroep met een voorstel komt, dat wordt gedragen door de gemeenschap, dan zal de gemeente financieel ook haar verantwoordelijkheid nemen. Met daarbij de opmerking dat het niet de bedoeling is het totale plein te reconstrueren of van een nieuwe deklaag te voorzien. Wanneer er meer financiële wensen zijn dan de gemeente wil bijdragen, dan zal het dorp zelf sponsoren moeten zoeken, fondsen werven of bepaalde werkzaamheden zelf moeten uitvoeren.

Werk aan de winkel dus. De werkgroep heeft als eerste een gesprek gehad met de direct aanwonenden aan het Schuttersplein. Immers, zij ervaren de lusten en lasten van het gebruik van het plein het meest. Naar aanleiding van dit overleg hebben Anja Tonnissen en Tom de Beijer aangegeven, namens de aanwonenden, mee te willen denken over de toekomstige inrichting.

De volgende stap: het is de bedoeling, is dat er een werkgroep wordt samengesteld die ideeën uit de gemeenschap gaat verzamelen, de praktische mogelijkheden onderzoekt en uiteindelijk met een voorstel naar de dorpsbewoners komt. Daarna volgt de weg naar de gemeente, wordt de financiële haalbaarheid getoetst en zal er een plan komen voor uitvoering.
Zover zijn we echter nog lang niet. Ook staat er (nog) geen datum vast. Wij (de dorpsbewoners) krijgen de kans om van het Schuttersplein een mooi, herkenbaar, eigentijds en praktisch Milsbeeks plein te maken. Laten we die tijd goed gebruiken en de werkgroep overladen met ideeën en wensen.

Oproep: er zijn zeker vele inwoners/gebruikers die ideeën hebben omtrent de toekomstige inrichting. Laat van je horen en meld je aan bij een van onderstaande personen om ,met elkaar, te werken aan ons vernieuwde Schuttersplein. Wil je (nog) niet in de werkgroep maar heb je wel een goed idee…..  vul dan het contactformulier op deze website in.

Werkgroep “Praktisch”
Herm ten Haaf (06-21851517 of 517606)
Tom Cobussen (06-51160801)
Gerrie Ehren (512801)
Teun Kösters (06-23622519 of 210346)
Mart van Boekel (06-53671876 of 514013)