40_winter_13.png

SteenakkerDe naam ''Steenakker'' herinnert aan het feit dat een deel van het terrein van de steenfabriek
van oudsher werd aangeduid als ''Steenakker''. Nu wordt onder deze naam nieuws omtrent de ontwikkelingen
van het terrein aan de Bloemenstraat gepubliceerd.


 


7 september 2020
Nieuw betaalbaar plan
de voorgaande plannen hebben het niet gehaald (niet te betalen, milieu- technische bezwaren, weerstand inwoners).
Nu ligt er wel een betaalbaar plan, waarvoor de eigenaar (Wienerberger) en de gemeente een intentieovereenkomst gaan sluiten.

202 steenakker stroonrugHet plan voorziet in de bouw van vijftien villa’s, op kavels van 1.000 vierkante meter, met uitzicht over de Maas.
De villa's komen op een verhoging in het landschap, een 80 cm hoge stroomrug die meeloopt met het hoogteverschil van de Bloemenstraat.
Het is een van de compromissen om eindelijk schot in de plannen te krijgen voor realisatie van en nieuwe bestemming van het terrein.
De gemeente zal de schoorsteen en de kantine tot gemeentelijk monument of gebouw met karakteristieke waarde verklaren;
maar er moet nog worden gezocht naar mogelijkheden van exploitatie.


november 2018
Alle neuzen dezelfde kant op lees meer

augustus 2018

Wienerberger presenteert een ontwikkelingsrichting  Lees meer daarover30 mei 2014
In 2011 leek het er op dat grootschalige, bedrijfsvreemde activiteiten op het terrein van de stilgelegde steenfabriek aan de Bloemenstraat ontplooid zouden worden. Omdat gevreesd werd voor een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat en een bedreiging van de bestaande dag- en verblijfsrecreatie in dit gebied zijn de omwonenden in actie gekomen.
Verenigd in het Bewonerscomité Bloemenstraat e.o. en ondersteund door de buurtvereniging De Sprokkelaars is toen een alternatieve ontwikkelingsvisie opgesteld die ter kennisname aan het gemeentebestuur van Gennep is gezonden en tegelijkertijd is ingebracht in het Dorpsontwikkelingsplan.
In grote lijnen komt de strekking van die visie neer op het volgende.

''Met het beëindigen van de baksteenproductie zijn ongewenste effecten van de steenfabriek op het woon- en leefklimaat vervallen. Het biedt nu zelfs de kans om de situatie te verbeteren door in te spelen op de op 31 mei 2010 door de gemeenteraad van Gennep vastgestelde ''Strategische regiovisie''. Een unieke, eenmalige kans om het terrein van de steenfabriek en de haven te ontwikkelen conform die regiovisie en wel zodanig dat de natuurlijke waarden van de omgeving worden versterkt en dat een goede planologische samenhang ontstaat tussen Maaskemp/Genneperhuis ten westen van de fabriek en de Gebrande Kamp ten oosten daarvan.''

Het onderstaande nieuws van de recente ontwikkelingen schept hoopvolle verwachtingen.

202 Steenfabriek foto