20_Veldbloemen_02.png

Steenakker''Steenakker'' is een nieuwe pagina op deze website waar nieuws omtrent de ontwikkelingen van het terrein
van de steenfabriek aan de Bloemenstraat wordt gepubliceerd. De naam ''Steenakker'' herinnert aan het feit
dat een deel van het terrein van de steenfabriek van oudsher werd aangeduid als ''Steenakker''

202 Tasveld en Steenfabriek lucht


2 november 2018
Alle neuzen nu dezelfde kant uit - stand van zaken

22 augustus 2018
Wienerberger presenteert een ontwikkelingsrichtingLees meer daarover30 mei 2014
In 2011 leek het er op dat grootschalige, bedrijfsvreemde activiteiten op het terrein van de stilgelegde steenfabriek aan de Bloemenstraat ontplooid zouden worden. Omdat gevreesd werd voor een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat en een bedreiging van de bestaande dag- en verblijfsrecreatie in dit gebied zijn de omwonenden in actie gekomen.
Verenigd in het Bewonerscomité Bloemenstraat e.o. en ondersteund door de buurtvereniging De Sprokkelaars is toen een alternatieve ontwikkelingsvisie opgesteld die ter kennisname aan het gemeentebestuur van Gennep is gezonden en tegelijkertijd is ingebracht in het Dorpsontwikkelingsplan.
In grote lijnen komt de strekking van die visie neer op het volgende.

''Met het beëindigen van de baksteenproductie zijn ongewenste effecten van de steenfabriek op het woon- en leefklimaat vervallen. Het biedt nu zelfs de kans om de situatie te verbeteren door in te spelen op de op 31 mei 2010 door de gemeenteraad van Gennep vastgestelde ''Strategische regiovisie''. Een unieke, eenmalige kans om het terrein van de steenfabriek en de haven te ontwikkelen conform die regiovisie en wel zodanig dat de natuurlijke waarden van de omgeving worden versterkt en dat een goede planologische samenhang ontstaat tussen Maaskemp/Genneperhuis ten westen van de fabriek en de Gebrande Kamp ten oosten daarvan.''

Het onderstaande nieuws van de recente ontwikkelingen schept hoopvolle verwachtingen.

202 Steenfabriek foto