20_vierdaagse(2).png


Archief

Rondweg Milsbeek

 

De gemeenteraad van Gennep heeft in 2013 zijn steun uitgesproken voor de ontwikkeling van het plan Koningsven-De Diepen.
Doel van dit plan is om met behulp van zandwinning de oorspronkelijke natuur in dit gebied - gelegen tussen Gennep en Milsbeek
terug te brengen.

Als een belangrijk knelpunt in het totale plan werd de afwikkeling van zandverkeer via de Zwarteweg ervaren. Daarom had een meerderheid van de raad besloten een rondweg om Milsbeek aan te leggen. Het bestemmingsplanvoorstel daartoe werd door de raad
in nieuwe samenstelling na verkiezingen verworpen.
Het ingestelde beroep tegen deze beslissing bij de Raad van State heeft niet mogen baten.

 
 

Dikke streep door het plan

13-01-2016. Na de Gennepse gemeenteraad heeft nu ook de hoogste bestuursrechter van het land, de Raad van State, aldus besloten
en wel door het door diverse belanghebbenden ingesteld beroep tegen het raadsbesluit van 15 december 2914 ongegrond te verklaren.
Voor het bestuderen van de integrale weergave van de uitspraak klik hier

403 rondweg RvS

Dinsdag 24 november 2015 heeft de Raad van State het beroep behandelt tegen het afblazen van de oorspronkelijk geplande aanleg
van een rondweg ter ontlasting van het zware vrachtverkeer over de Zwarteweg.
De bewoners van de Zwarteweg (vereend in de Vereniging Geen Zand Erover) hadden samen met het bedrijf Teunesen Zand en Grint
beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeenteraad van Gennep.
Zij hopen dat via een uitspraak van dit hoogste rechtscollege in bestuursrechtzaken de gemeente gedwongen wordt het oorspronkelijk besluit uit 2013 (aanleg van de rondweg) alsnog uit te voeren. Als dit niet gebeurt, vrezen de Zwartewegbewoners gedurende de komende 20 jaar
een niet aflatende stroom van zandtransporten langs hun huizen, het gevolg van de nieuwe ontzandingslocatie Koningsven - De Diepen.
Namens de gemeenteraad werd betoogd de randweg niet te kunnen en willen aanleggen vanwege landschapsbezwaren, problemen met
de Flora- en Faunawet en maatschappelijke weerstand.
De uitspraak van de Raad van State wordt over 6 weken verwacht.


Rondweg Milsbeek van tafel

De Gennepse coalitie heeft een dikke streep gezet door de aanleg van een rondweg om Milsbeek. De partijen SP, D66 en KERN stemden in de raadsvergadering van 15 december 2014 tegen het bestemmingsplan Rondweg Milsbeek en maakten een vorig jaar gemaakte trajectkeuze ongedaan. Tijdens de vergadering bleek de coalitie onvermurwbaar vasthouden aan het standpunt. In een gezamenlijke verklaring vertelde Paul Wessels (D66) dat volgens de Milieu Effect Rap-portage (MER) geen technische noodzaak bestaat voor een rondweg. Gerrie Ehren (KERN) oordeelde dat de zandtransporten adequaat afgevoerd kunnen blijven worden binnen de bestaande mogelijkheden. Oproepen van bewoners van de Zwarteweg, actiegroep Geen zand erover en insprekers legde de coalitie naast zich neer, de oppositie kon evennmin de opgetrokken muur slechten. En ook de waarschuwing van Ingrid Voncken (CDA) voor dreigende schadeclaims indien de Rondweg Milsbeek er niet zou komen mocht niet baten. Het bestemmingsplanvoorstel werd met 10 tegen 5 stemmen verworpen.

 

Sluiting dossier Rondweg Milsbeek aanstaande?

Burgemeester en wethouders van Gennep hebben besloten de raad voor te stellen om op 15 december 2014 het bestemmingsplan ''Rondweg Milsbeek'' vast te stellen.

Maar de coalitiepartijen SP, KERN en D66 willen in die raadsvergadering voorstellen het dossier te sluiten. Daarmee zou een einde komen aan een jarenlange discussie over een alternatieve route voor het zware zandtransportverkeer over de Zwarteweg. Voor de gemeenteraadsverkiezingen had de toenmalige raad nog besloten om de ''roze variant'' als tracé voor de nieuwe rondweg uit te werken. In het coalitieakkoord dat SP, KERN en D66 na de verkiezingen hebben gesloten zagen de drie partijen hiervan af. Alle drie partijen vinden een nieuwe rondweg onnodig en te veel belastend voor natuur en milieu in het buitengebied.

 

Geen rondweg:  GS not amused.
Gedeputeerde Staten - het dagelijks bestuur van Limburg - vindt dat Gennep inbreuk maakt op eerdere afspraken
inzake de geplande aanleg van een rondweg. De gemeente, de provincie en de ontgronder Teunesen hebben overeenkomsten gesloten o.m.
over extra zandwinning en voor de aanleg van de rondweg. Het schappen van de plannen kan zo maar niet, aldus GS
De consequenties van het Genneps besluit zijn nog niet duidelijkOp maandag 12 mei heeft de gemeenteraad het coalitieakkoord van SP, D66 en KERN vastgesteld. 
Over het plan Rondweg Milsbeek meldt het akkoord het volgende: 
Wij willen graag dat het buitengebied van de gemeente zijn open karakter behoudt en dat de raad (voor het overgrote deel) vrij kan beschikken over de financiële compensatie die wij ontvangen voor de exploitatie van het gebied Koningsven/De Diepen. Daarom zullen wij niet overgaan tot de aanleg van de rondweg Milsbeek. Wat de nieuwe coalitie betreft staan de maatschappelijke baten van de aanleg niet in verhouding tot de financiële kosten en de aantasting van het landschap. Wel zullen we zoeken naar manieren om de overlast van de zandtransporten op de Zwarteweg te beperken.
403 thumb Rondweg roze variantInlooopbijeenkomst
Het gemeentebestuur van Gennep gaat een bestemmingsplan maken voor de aanleg van een nieuwe Rondweg in Milsbeek. De gemeenteraad heeft in Juni 2013 uit vier verschillende varianten het roze tracé gekozen.
Voorafgaand aan de formele procedure was er op woensdag 5 februari 2014 een inloopbijeenkomst in ‘t Trefpunt aan de Kerkstraat 31. 

Aan de hand van diverse tekeningen gaven deskundigen uitleg over het plan en konden vragen worden gesteld. 
De inbreng van deze avond kan de gemeente gebruiken bij het verder uitwerken van de plannen.
De stukken die betrekking hebben op het bestemmingsplan worden op een later moment ter inzage gelegd.
Dat wordt tzt bekend gemaakt onder meer via de gemeenterubriek in de Maas- en Niersbode.


Klik op de kaart voor een vergroting