50_14_RozrnbroekWest.png


Archief

Verkeersknelpunten nader bekeken

 
Door de jeugd als onveilig ervaren verkeerssituaties nader bekeken

Op 11 november 2013 zijn leden van de SL!M-werkgroep Jeugd met een ambtenaar van de gemeente Gennep op pad gegaan om de door de schooljeugd in het kader van het DOP aangedragen plaatsen van verkeers(on)veiligheid ter plekke te bekijken.
Zij waren op de volgende vijf locaties:

Kruispunt Langstraat-Rozenbroek
Kruispunt Langstraat-Oudebaan
Kruispunt Langstraat-Kerstenberg
Paaltjes Verloren Land
Kruispunt Verloren Land-Zwarteweg

Na intern beraad heeft de gemeente in zijn algemeenheid laten weten dat alle vijf locaties subjectief onveilig zijn maar niet objectief, niet feitelijk dus. Er is namelijk in de afgelopen 5 jaar (2008-2012) op deze locaties geen enkel verkeersongeval geregistreerd.
De noodzaak om op deze locaties verkeerstechnische maatregelen te treffen is daardoor niet aanwezig. Maar men neemt de klachten/meldingen van onveilig ervaren locaties wel serieus en bekijkt of met geringe middelen een situatie kan worden verbeterd.

Met betrekking tot het kruispunt Langstraat-Rozenbroek wordt overwegen om de noordelijke bocht aan te laten passen. Intern vindt men deze aanpassing niet noodzakelijk, maar men begrijpt het gevoel van onveiligheid in deze situatie wel. Met het eventueel aanpassen van de bocht, kan nog steeds niet worden gegarandeerd dat fietsers voorrang krijgen als ze van rechts komen en ook niet dat men de buitenbocht niet meer neemt (komende vanaf de Rozenbroek). Dit blijft een gedragskwestie van de weggebruikers.

Op 16 januari 2014 heeft SL!M bericht ontvangen dat een bij een aannemersbedrijf opgevraagde offerte om de noordelijke bocht van het kruispunt Langstraat-Rozenbroek aan te passen inhoudelijk/financieel is goedgekeurd en dat de gemeente op het punt staat opdracht te verlenen, waarna de aannemer het werk binnen enkele weken kan uitvoeren (mits de weersomstandigheden dit toestaan).

                                        Inmiddels is de aanpassing gereed. Klik op de afbeelding om de verandering te zien.

103 kruispunt Rozenbroek Langstraat oud

Wat de overige vier locaties betreft was de ambtelijke reactie als volgt:

'Met betrekking tot het kruispunt Langstraat-Oudebaan zijn we ons ervan bewust dat het uitzicht van het verkeer komende vanaf de Oudebaan slecht is. Dit komt door de schuine aansluiting op de Langstraat en de aanwezigheid van een vrije dikke boom. Het haaks laten aantakken van de Oudebaan op de Langstraat is een relatief dure ingreep, waarbij de dikke boom gekapt zou moeten worden. Een dergelijke ‘dure’ ingreep, voor een situatie waar geen ongevallen plaatsvinden, ga ik niet aan ons college en raad voorstellen. De suggestie om een spiegel te plaatsen, wijs ik bij voorbaat af. De gemeente is namelijk erg terughoudend bij het plaatsen van zo’n spiegel. Enerzijds willen we niet dat de gehele gemeente vol komt te staan met dergelijke spiegels (precedentwerking) en anderzijds zie je niet alles in zo’n spiegel. Dit laatste maakt het juist gevaarlijker indien de weggebruiker blind vertrouwd op de spiegel en met hogere snelheid vanaf de Oudebaan de Langstraat op rijdt. Pas in uitzonderlijke slechte uitzichtsituaties zijn we bereid medewerking te verlenen bij aanvragen van spiegels. In deze situatie leidt het slechte uitzicht juist tot voorzichtig rijgedrag: de weggebruiker op de Oudebaan moet vrijwel stilstaan om het verkeer van rechts te kunnen zien.

Met betrekking tot het kruispunt Langstraat-Kerstenberg leidt het overhangend groen tot uitzichtproblemen voor het verkeer komende vanaf de Kerstenberg. Dit knelpunt heb ik besproken met mijn collega’s groenbeheerder en stadwacht. Zij gaven aan dat dit knelpunt al bekend was en dat groenbeheer en handhaving reeds in gesprek zijn met de betreffende bewoner op deze hoek. De bewoner is verzocht vóór 1 januari het groen te snoeien.

Met betrekking tot de vernielde klappaaltjes op het Verloren Land, zijn we van plan begin 2014 nieuwe paaltjes te gaan plaatsen op het Verloren Land, maar dan ter hoogte van de aansluiting met de Kerstenberg. De nieuwe paaltjes zijn reeds besteld.

Op het kruispunt Verloren Land-Zwarteweg hebben we geconstateerd dat de groene haag van SV Milsbeek het uitzicht beperkt op met name het fietspad van de Zwarteweg. In dit geval zouden jullie in gesprek gaan met SV Milsbeek om te bekijken of de heg op deze locatie verlaagd of verplaatst kan worden. Vooralsnog ondernemen wij geen actie bij dit knelpunt.