50_01_RijkswegZuid.png


Rijksweg Milsbeek-Mook

 

401 rijksweg

Reconstructie 
 

De Provincie Limburg gaat, in samenwerking met de gemeenten Mook en Middelaar en Gennep, de N271 tussen Mook en Milsbeek reconstrueren. De indeling van de weg, inclusief de fietspaden, verandert.

Waar nu aan beide zijden van de N271 een smal fietspad aanwezig is, zal na de reconstructie ten noorden van Plasmolen aan één zijde van de weg een breed fietspad overblijven. Bomen worden door middel van houten geleidenrails afgeschermd van het gemotoriseerde verkeer. Voor landbouwverkeer wordt tussen Plasmolen en Mook aan beide zijden van de weg een passeerhaven aangebracht. Ter hoogte van Plasmolen wordt een pleisterplaats (een informatiepunt met parkeerplaatsen) ingericht. Om de oversteekbaarheid ter plaatse van Plasmolen te verbeteren wordt de weg hier aangepast naar een 50 km/u zone inrichting.

Met eerdere informatiebijeenkomsten zijn de aanwezigen geïnformeerd over de voorgenomen plannen van de Provincie. Er is toen gevraagd ideeën aan te dragen voor de aanpak van het wegvak. Deze informatie is meegenomen in de uitwerking van het ontwerp. 

Inloopbijeenkomst op donderdag 26-01 tussen 17 en 20:00 uur in De Koppel, Middelaar.

Daarna start de aanbesteding waarbij een adviesbureau de opdracht krijgt het definitieve schetsontwerp in detail uit te werken. Dit adviesbureau voert hiervoor diverse onderzoeken uit. Te denken valt hierbij aan bestemmingsplanprocedures, grondverwerving, vergunning- en ontheffingsprocedures en diverse technische- en omgevingsonderzoeken. Dit heet de ontwerp- en bestekfase.

Verder worden in deze fase plannen uitgewerkt voor o.a. het verleggen van kabels- en leidingen, openbare verlichting, bewegwijzering en groencompensatie. Ook worden direct belanghebbenden zoals aanwonenden, bedrijven, bus- en hulpdiensten geconsulteerd over de verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De projectleider verwacht dat begin 2018 een begin kan worden gemaakt met de reconstructie.

Wie meer wil weten, de ontwikkelingen wil volgen of bestektekeningen wil inzien of dowloaden klikt hier