50_08_Kom_Zwarteweg.png

Archief

Koningsven-De Diepen

 

Augustus 2017
Informatie-excursie Project Koningsven - De Diepen. 
Inmiddels is de planologische situatie geregeld en alle vereiste vergunningen zijn onherroepelijk zodat met de uitvoering
van het project kan worden begonnen.

In september 2017 starten de voorbereidende werkzaamheden voor de natuurinrichting in het deelgebied De Diepen. Er worden bomen en struiken op de voormalige maisakkers verwijders ter voorbereiding op de graafwerkzaamheden die naar verwachting volgend jaar starten. Natuurmonumenten en Teunesen zand en grint b.v. hebben een tweetal informatie-excursies georganiseerd.
De excursies vonden plaats op 25 juli en 15 augustus, start op de parkeerplaats bij Eethuis De Diepen.
Voor de toelichtende uitnodiging  klik hier.

De planologische ontwikkeling van het gebied Koningsven de Diepen is een complexe materie waarbij talrijke procedures in onderlinge samenhang een rol spelen of gespeeld hebben. Onderstaand een beknopt overzicht van de ''ruimtelijke''
procedures. Voor veel uitgebreidere informatie kunt u terecht op de website www.koningsven.nl.

 403 plankaart koningsven


Aan de basis ligt een, door Natuurmonumenten en het ontzandingbedrijf Teunesen Zand en Grint b.v.
opgesteld initiatiefplan. Doel van dit plan is om met behulp van zandwinning de oorspronkelijke
natuur terug te brengen in dit gebied gelegen tussen Gennep en Milsbeek. 
In de zomer van 2010 is

daartoe een intentieovereenkomst tussen de provincie Limburg, gemeente Gennep, Dienst Landelijk
Gebied en initiatiefnemers ondertekend. En op 17 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Gennep zijn
steun uitgesproken voor de ontwikkeling van het Plan Koningsven - De Diepen. Een belangrijk knelpunt
vormt de afwikkeling van het zandverkeer via de Zwarteweg. Daarom heeft een meerderheid van de raad
besloten een rondweg om Milsbeek aan te leggen ter ontlasting van de kern van Milsbeek
(zie hiervoor 
Rondweg Milsbeek). 

403 plankaart de banenBestemmingsplan de Banen (Ven Zelderheide)
De overwegingen die hierbij een rol spelden waren:
afloop van de bestaande ontgrondingsvergunning terwijl de vergunde hoeveelheid zand nog niet was bereikt enerzijds en anderzijds de continuïteit van bedrijfsvoering overbruggen tot de realisatie van het in gang gezette traject voor de algehele gebiedsontwikkeling Koningsven De Diepen
(vastgesteld door de gemeenteraad op 24 september 2013, op 20 november 2015 na beslissing van de Raad van State onherroepelijk).
 

Bestemmingsplan Koningsven De Diepen
403 de diepen 700Het hieraan ten grondslag liggende initiatiefplan beoogt de ontwikkeling van ruim 200 ha nieuwe natuur, conform de door Provincie vastgestelde Ecologische Hoofdstructuur (EHS), in combinatie met zandwinning. Randvoorwaarde daarvoor is het verwijderen van de voedselrijke bovenlag van de grond (bouwvoor) in het gebied. De reguliere subsidies voor inrichting van de EHS voorzien niet in de kosten van grootschalig grondverzet. De zandwinning biedt daarvoor twee oplossingen: een bijdrage in de kosten voor het verwijderen van de bouwvoor en het ontstaan van putten voor het lokaal wegwerken van de vrijkomende grond.
(vastgesteld door de gemeenteraad op 17 februari 2014,
op 10 juni 2015, na beslissing van de Raad van State, onherroepelijk). 

403 rondweg RvS Uitspraak Raad van State op woensdag 16 maart 2016
 inzake Ontgrondingenvergunning Koningsven-de Diepen
 Beroep ongegrond
 om de overwegingen van de RvS te bestuderen klik hier


 

 

403 koningsven 700Ontgrondingenvergunning Koningsven-de Diepen
De vereiste ontgrondingenvergunning is op 16 oktober 2014 verleend door het provinciebestuur, het bevoegd gezag in deze.